teen porn xnxx amateur porn pornovidio bokep xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx
การประชุมวิชาการระดับชาติ: การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
 16 ไลเคนในเกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง

กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, พิมพิศา พระภูจำนงค์, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, พิมพา นิรงค์บุตร, ภุมรินท์ โพนทอง, ขจรศักดิ์ งศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

หนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” 7: 2560

15 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม

ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กมลรัตน์ กุลด้วง และสุภัทรา โพธิ์แก้ว

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8  : 2560 : ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดสระบุรี

14 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในพื้นที่หมู่เกาะแสมสาร

กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, พิมพิศา พระภูจานงค์, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, พิมพา นิรงค์บุตร, ภุมรินท์ โพนทอง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8  : 2560 : ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดสระบุรี

13 ความหลากหลายของไลเคนวงศ์ฟิสเซีย ในบริเวณรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครพนม

สัญญา มีสิม, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, พิทักษ์ชัย เฟื่องแก้ว, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, นาถวิดา ดวงผุย, พิมพา นิรงค์บุตร, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8  : 2560 : ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดสระบุรี

12 ความหลากหลายของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ในจังหวัดนครพนมและสุโขทัย

วสันต์ เพิงสูงเนิน, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, สุพัตรา โพธิ์แก้ว, พิทักษ์ชัย เฟืองแก้ว และพชร มงคลสุข

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8  : 2560 : ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดสระบุรี

11 การแยกและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแอคติโนแบคทีเรียทนความร้อนจากไลเคน

กุสุมา บ่วงราบ, เกศแก้ว พูลรักษา, วงศกร พงศ์โสภิตานันท์, ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์, มนตรี แสงลาภเจริญกิจ, ภัครพล พูลสุขโข และเอก แสงวิเชียร

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8  : 2560 : ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดสระบุรี

10 การศึกษาไลเคน สกุล Pyxine Fr. ในบริเวณหมู่เกาะต่างๆของประเทศไทย 

สัญญา มีสิม, ภุมรินท์ โพนทอง, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, นาถวิดา ดวงผุย, พิมพา นิรงค์บุตร, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7  : 2559 : ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น

9 ไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย (Ascomycota, Lecanorales) ตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย 

กวินนาถ บัวเรือง, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, ภุมริน พลทอง, นาถวิดา ดวงผุย, พิมพา นิรงค์บุตร, สัญญา มีสิม, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7  : 2559 : ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น

8 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและสุรินทร์ 

ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กลวัชร อุปถัมภ์ และ พัทธนันท์ นุชคง

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7  : 2559 : ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น

7

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเบื้องต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 

ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, จุฑามาศ พระภูจานงค์, สุภัทรา โพธิแก้ว, กลวัชร อุปถัมภ์, และ พัทธนันท์ นุชคง 

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 : 2556 : ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์, กาญจนบุรี

6 ไพรีโนไลเคนที่สร้างสปอร์แบบไม่มีสี จากการศึกษาเบื้องต้นตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย 

สุภัทรา โพธิ์แก้ว, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, สัญญา มีสิม, พิมพา นิรงค์บุตร, และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 : 2556 : ณ อาคารประชุมวิชาการ เขื่อนศรีนครินทร์, กาญจนบุรี

5 ไลเคน จุดเล็ก ๆ ในธรรมชาติ 

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม 

จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 หน้า 108 - 111 (2556)

4 กลยุทธ์คืนชีพของไลเคนน้อยในป่าใหญ่...บนเกาะแสมสาร 

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, มงคล แผงเพ็ชร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 หน้า 112- 119 (2556)

3 ไลเคนบนหิน จากเกาะต่างๆ ของประเทศไทย มุมมองจากการสารวจสู่การอนุรักษ์ 

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, เดือนเพ็ญ สีเอี่ยม, พิมพา นิรงค์บุตร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงชีวรัตน์, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ : 2554 : หนองระเวียง, นครราชสีมา

2 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, มงคล แผงเพ็ชร, บังอร วรรณลัก, พิมพา นิรงค์บุตร, วสันต์ เพิงสูงเนิน, นฤวรรณ เพ็ญพรหม, สุปราณี แสนธนู, วันวิสาข์ เพาะเจริญ, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก 

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย : 2552 : เขาเขียว, ชลบุรี

1 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนบนเกาะแสมสารและเกาะคราม 

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, วาสนา เชื้อสุข, สรินทิพย์ มุ่งสูงเนิน 

การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน : 2550 : แสมสาร, ชลบุรี