fullteenporno.xyz xvideos film xnxx HD xxx tube watchporntubex xxxpornowatch sexpornweekx pornaindian fuckpornwatch xnxx Porn videos youporn Porn videos

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (2562)


การวิเคราะห์ปริมาณสารโลหะที่สะสมในไลเคนเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง ดวงกมล เสงี่ยมดี สุธาทิพย์ น้อยกรัด และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

ความหลากหลายของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ (Graphidaceae) ในป่าชายเลน จังหวัดชุมพร
วสันต์ เพิงสูงเนิน พชร มงคลสุข และกวินนาถ บัวเรือง

ไลเคนวงศ์อาร์โทเนียซิอิ (Arthoniaceae) ในเขตป่าชายเลน ภาคตะวันออกของประเทศไทย
มัตติกา โสดามุข พชร มงคลสุข และกวินนาถ บัวเรือง

ความหลากหลายทางชีวภาพของไพรีโนไลเคน (Pyrenolichens) บนหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
สุภัทรา โพธิ์แก้ว ภุมรินทร์ พลทอง พิมพา นิรงค์บุตร สัญญา มีสิม เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และ กวินนาถ บัวเรือง

ความหลากหลายของไลเคนวงศ์ฟิสเซียซิอิบริเวณป่าชายเลน จังหวัดชุมพร ประเทศไทย
สัญญา มีสิม สุดใจ ผุดผาด กวินนาถ บัวเรือง และ พชร มงคลสุข

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (2561)


ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนแบบแผ่นใบสกุล Canoparmelia ในประเทศไทย 
กวินนาถ บัวเรือง และ พชร มงคลสุข

ความหลากชนิดของไลเคนในพื้นที่อนุรักษ์บางแห่งของจังหวัดสุโขทัย
ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ กวินนาถ บัวเรือง เวชศาสตร์ พลเยี่ยม วสันต์ เพิงสูงเนิน สัญญา มีสิม จุฑามาศ พระภูจำนงค์ สุภัทรา โพธิ์แก้ว กมลรัตน์ กุลด้วง พชร มงคลสุ และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

ความหลากหลายของไลเคนวงศ์ Graphidaceae ในป่าชายเลนเกาะช้างจังหวัดตราด  
วสันต์ เพิงสูงเนิน พชร มงคลสุข และกวินนาถ บัวเรือง

ความหลากหลายของไลเคนวงศ์ฟิสเซียบริเวณป่าชายเลนเกาะกูดและเกาะช้าง จังหวัดตราดในประเทศไทย 
สัญญา มีสิม กวินนาถ บัวเรือง ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ และพชร มงคลสุข

การศึกษาไพรีโนไลเคนจากรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู   
สุภัทรา โพธิ์แก้ว และขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

การศึกษาระยะยาว เรื่องการเติบโตและการเหลือรอดของไซยาโนไลเคน 4 ชนิดบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย   
พิทักษ์ชัย เฟืองแก้ว บังอร วรรณลัก ชัยวัตน์ บุญเพ็ง เวชศาสตร์ พลเยี่ยม สันติ วัฒฐานะ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

ชุมชีพไลเคนและภูมิอากาศจุลภาคตลอดความสูงแนวดิ่งของต้นไม้ในป่าไม่ผลัดใบ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเทศไทย    
สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก มงคล แผงเพ็ชร เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (2560) 


ชุมชีพไลเคนและภูมิอากาศเฉพาะแห่งตามความสูงของต้นทะโล้ (Schima wallichii) ในป่ารุ่นสอง 
สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, มงคล แผงเพ็ชร, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ


เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (2559) 

การให้น้าดิน ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชช่วยเร่งการเติบโตและการสังเคราะห์ด้วยแสงของไลเคน Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) ที่ย้ายปลูก 
มงคล แผงเพ็ชร. เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สันติ วัฒนฐานะ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

รงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของไลเคน มีประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบของมลภาวะทางอากาศของการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มาบตาพุด 
ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สันติ วัฒฐานะ และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

ครัสโตสไพรีโนไลเคนวงศ์ไพรีนูลาซิอิ บนบางเกาะทางฝั่งอ่าวไทยในประเทศไทย 
สุภัทรา โพธิ์แก้ว, กวินนาถ บัวเรือง และ พชร มงคลสุข

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (2558)


การใช้วัสดุชีวภาพตรวจวัด As, Cd, Hg และ Pb ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยการย้ายปลูกไลเคน 
ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ดวงกมล เสงี่ยมดี, ชูติมา ศรีวิบูลย์ และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

ฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากสารสกัดจากราที่ก่อให้เกิดไลเคน 
มนตรี แสงลาภเจริญกิจ, ธีรภัทร เหลืองศุภบูลย์ และเอก แสงวิเชียร

สถานะภาพของไลเคนในป่าเต็งรัง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (2557) 


การศึกษาเบื้องต้นของสังคมไลเคนบนหินในป่าเต็งรัง ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
เวชศาสตร์ พลเยี่ยม,นาถวิดา ดวงผุย และทักษิณ อาชวาคม

การศึกษาอนุกรมวิธานของไพรีโนไลเคนในพื้นที่ปุาชายเลน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

The relationship between photosynthetic processes of the lichen Parmotrema tinctorum and rainfall at Khao Yai National Park 
ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, กัณฑรีย์ บุญประกอบ และกฤษฏา หอมสุด

ความเป็นกรดของเปลือกไม้และขนาดของแทลลัสมีอิทธิพลต่อการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale ในป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พิทักษ์ชัย เฟืองแก้ว มงคล เพ็งเพชร กฤษฏา หอมสุด และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (2556)


ทิศทางการรับแสงและการให้น้ำมีความสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum ที่ย้ายปลูกบนวัสดุเทียม
สุปราณี แสนธนู และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

การศึกษาเบื้องต้นของไพรีโนไลเคน จากเกาะต่าง ๆ ในประเทศไทย
สุภัทรา โพธิ์แก้ว, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย  
พชร มงคลสุข,กวินนาถ บัวเรือง,ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์,ชัยณรงค์ ดูดดื่ม,นาถวิดา ดวงผุย,วสันต์ เพิงสูงเนิน, วราภรณ์ ศรีปรางค์,สัญญา มีสิม,สิทธิพร ปานเม่น และ มัตติกา โสดามุข 

การแพร่กระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของไพรีโนไลเคนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

Quantum yield ของ Photosystem II บ่งบอกช่วงเวลาการสังเคราะห์ด้วยแสงของ Parmotrema tinctorum ในฤดูกาลต่าง ๆ  
มงคล แผงเพ็ชรและ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของไลเคนในระยะยาว 
บังอร วรรณลัก,เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

ความผันแปรของการสังเคราะห์ด้วยแสงระหว่างฤดูกาลและระบบนิเวศของไลเคนในเขตร้อน 
วันวิสาข์ เพาะเจริญและ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (2555)


การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการสะสมสารมลพิษในไลเคนย้ายปลูก Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale (Parmeliaceae)
ชัยวัฒน์  บุญเพ็ง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และกัณฑรีย์ บุญประกอบ 

อิทธิพลของฤดูกาลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงและค่าคลอโรฟิลล์ฟลูโอเรสเซนต์ของไลเคน Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale ในความแตกต่างของระบบนิเวศ
วันวิสาข์ เพาะเจริญ และกัณฑรีย์ บุญประกอบ 

ผลกระทบของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีต่อสังคมไลเคนบนต้นพญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R. Br.) ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, พิทักษ์ชัย เฟืองแก้ว, เวชศาสตร์ พลเยี่ย, และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (2554)


สภาวะเหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงของไลเคน Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale จากป่าดิบแล้งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ชัยวัฒน์  บุญเพ็ง บังอร วรรณลัก และกัณฑรีย์ บุญประกอบ 

การศึกษาเบื้องต้นของไพริโนไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย 
ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ พชร มงคลสุข และกัณฑรีย์ บุญประกอบ 

สภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ด้วยแสงของไลเคน Usnea  undulata Stirt จากป่ารุ่นสอง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
วันวิสาข์  เพาะเจริญ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

ความเป็นกรด-ด่างของเปลือกต้นไม้ในเมืองและการดำรงอยู่ของไลเคน 
สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก อนุวัตร ไชยยงค์ เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (2553)


โฟลิโอสไลเคนวงศ์ฟิสเซียซีอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย 
สัญญา มีสิม, พชร มงคลสุข 

ไลเคนแบบแผ่นจาน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย 
วราภรณ์ ศรีปรางค์, พชร มงคลสุข

อิทธิพลของภูมิอากาศจุลภาคที่มีต่อการอยู่รอดและเติบโตของโครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของไลเคนที่ย้ายปลูกในระบบนิเวศต่างๆ ในเขตร้อน 
มงคล แผงเพ็ชร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

ค่าความสาคัญและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนตามความสูงของลาต้นก่อเดือยในป่าดิบเขาต่ำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

การศึกษาครัสโตสไลเคนวงศ์ฟิสเซียซีอิในประเทศไทย 
สัญญา มีสิม, พชร มงคลสุข

ไลเคนวงศ์เพอทูซาเรียซิอิที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
มัตติกา โสดามุข ,พชร มงคลสุข

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานและอัตราการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum ภายหลังการย้ายปลูก
สุปราณี แสนธนู, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

เอกสารประกอบ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (2552)


ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
รุ่งอรุณ ถนอมจิตร, ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, กัณฑรีย์ บุญประกอบ

216808

Your IP: 18.215.62.41
2020-10-26 08:39
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

olum brdha link kaldir seni sikecem.

malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat şehirlerarası evden eve nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat evden eve nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik çekmeköy sürücü kursu mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama eşya depolama shell aspx shell alfa shell