teen porn xnxx amateur porn pornovidio bokep xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx
วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์
19 การศึกษาครัสโตสไลเคน วงศ์ Pyrenulaceae บนบางเกาะในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

ผู้เขียน : นางสาวสุภัทรา โพธิ์แก้ว

ปีที่พิมพ์ : 25ุ60

จำนวนหน้า : 273 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

18 The Effects of Atmospheric Deposition on Lichens for Assessing Environmental Quality at the Map Ta Phut Petrochemical Industrial Area, Thailand (Ph.D.)

ผู้เขียน : นายชัยวัฒน์ บุญเพ็ง

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 224 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

 17 การเติบโตและอายุขัยของไลเคนเขตร้อน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ผู้เขียน : นางสาวบังอร วรรณลัก

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนหน้า : 192 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

16 ความสำคัญของทิศทางการรับแสงและการให้น้ำมีผลต่อการรอดชีวิตและการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale ที่ย้ายปลูกบนวัสดุเทียมในเขตร้อน

ผู้เขียน : นางสาวสุปราณี แสนธนู

ปีที่พิมพ์ : 2556

จำนวนหน้า : 101 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

15 ความผันแปรของการตรึงคาร์บอนตามฤดูกาลและการผลิตสารทุติยภูมิของไลเคนในระบบนิเวศต่าง ๆ ในเขตร้อน

ผู้เขียน : นางสาววันวิสาข์ เพาะเจริญ

ปีที่พิมพ์ : 2555

จำนวนหน้า : 154 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

14 Using Transplanted Lichen as Bioindicator of Air Quality of Public Parks in Bangkok

ผู้เขียน : นายชัยวัฒน์ บุญเพ็ง

ปีที่พิมพ์ : 2554

จำนวนหน้า : 186 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

13 สภาวะที่เหมาะสมต่อการสร้างสารทุติยภูมิของราที่ก่อให้เกิดไลเคน

ผู้เขียน : นายมนตรี แสงลาภเจริญกิจ

ปีที่พิมพ์ : 2554

จำนวนหน้า :  149 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

12 บทบาทเชิงนิเวศวิทยาที่เป็นจริงของการย้ายปลูกไลเคนในระบบนิเวศต่าง ๆ ในป่าเขตร้อน

ผู้เขียน : นายมงคล แผงเพ็ชร

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 271 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

11 การศึกษาครัสโตสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซิอิ ในประเทศไทย

ผู้เขียน : นายสัญญา มีสิม

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 372 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

10 ระบบทางอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน วงศ์กราฟิดาซิอิ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

ผู้เขียน : นายวสันต์ เพิงสูงเนิน

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 400 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

9 อนุกรมวิธานของไลเคนแบบแผ่นจาน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

ผู้เขียน : นางวราภรณ์ ศรีปรางค์

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 280 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

8 สันฐานวิทยา เคมี และวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของไลเคนสกุลคลาโดเนีย (วงศ์คลาโดเนียซิอิ) ในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้เขียน : นายสิทธิพร ปานเม่น

ปีที่พิมพ์ : 2549

จำนวนหน้า : 118 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

7 กลยุทธทางนิเวศชุมชีพไลเคน ตามสภาพภูมิอากาศเฉพาะแห่งในแนวดิ่ง ในป่าดิบชื้น ณ อุทยานแห่งชาติชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน : นายเวชศาสตร์ พลเยี่ยม

ปีที่พิมพ์ : 2548

จำนวนหน้า : 162 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

6 ภูมิอากาศเฉพาะแห่งและการเจริญเติบโตของไลเคนบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน : นายนิมิตร โอสถานนท์

ปีที่พิมพ์ : 2545

จำนวนหน้า : 118 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

5 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนแบบแผ่นใบ และแบบเส้นสายที่พบ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน : นางสาวกวินนาถ น้อยเจริญ

ปีที่พิมพ์ : 2545

จำนวนหน้า : 403 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

4 อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน : นางสาวจุฑารัตน์ สุจริตธุระการ

ปีที่พิมพ์ : 2545

จำนวนหน้า : 558 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

3 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบนใบไม้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน : นางสาวขวัญเรือน พาป้อง

ปีที่พิมพ์ : 2545

จำนวนหน้า : 345 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

2 การศึกษาทางอนุกรมวิธานของไลเคนวงศ์พาร์มีเลียซิอิในประเทศไทย

ผู้เขียน : นางสาวฐิติพร ภู่ปราง

ปีที่พิมพ์ : 2544

จำนวนหน้า : 355 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)

1 การศึกษาทางอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิในประเทศไทย

ผู้เขียน : นายขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์

ปีที่พิมพ์ : 2543

จำนวนหน้า : 216 หน้า

สถานที่จัดเก็บ : ตรวจสอบที่ห้องสมุดไลเคน (SCO ชั้น 3 ติดต่อที่ห้อง 318)