fullteenporno.xyz xvideos film xnxx HD xxx tube watchporntubex xxxpornowatch sexpornweekx pornaindian fuckpornwatch xnxx Porn videos youporn Porn videos

รายชื่อหนังสือในห้องสมุดไลเคน


เอกสารทั้งหมดเป็นสมบัติของหน่วยวิจัยไลเคน การขอยืมโปรดติดต่อหน่วยวิจัยไลเคนโดยตรง

โหมด ผู้แต่ง ชื่อหนังสือ รหัส
BO  Danimihardja, Sarkat Prosea Plant resource  of South-East Asia Biblography 5(1): Timber trees: Major commercial   timbers-Part 1 BO/Ds 001
    Prosea Plant resource of South-East Asia Biblography 5(1): Timber trees: Major commercial   timbers-Part 2 BO/Ds 002
  Dawson, Ursula Encycopedia herbs  & their uses BO/D 001
  Elliott, Stephen ป่าเพื่ออนาคต   การปลูกไม้ท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของป่า BO/Es 001
  Engel, David H. A filed guide to tropical plants of Asia BO/E 001
  Fanfani, Alberto Simon & Schuster's guide to ORCHIDS BO/Fa 001
  Holliman, Joanne Botanical' s pocker   Orchids BO/Ho 001 
  Jahn, Victoria Simon &   Schuster's guide to Bonsai BO/Jv 001
  Kamemoto, Haruyuki Beautiful Thai Orchid   species BO/Kh 001
  Lai, Ming-Jou The Flora and   Vegetation of Taiwan BO/Lm 001
  Lancaster, Roy Roy lancaster a   plants man in Nepal BO/Ly 001
  Lemmens, R.H.M.J Prosea Plant   resources of South- East Asia 5(2): Timber trees: Minor commercial timbers BO/Lr 001
  McGlynn, Carole Prismas stora   TRADGADSBOK BO/C 001
  McMakin, Patrick    D. A field guid to the   flowering plants of Thailand BO/Mt 001
  Nylen, Bo Norden flora BO/Nb 001
  Page, Susan Botanica BO/P 001-C1
      BO/P 001-C2
   Peishan, Wang Pteridophyte Flora of   Guizhou(guizhou juelei zhiwuzhi) BO/Pa 001
  Perry, Frances Flowers of the World BO/Pf 001
  Piiranen, Mikko Kotimaan   luonnonkasuit BO/Pm 001
  Press, Bob Photographic filed   guid tree of Britain and Europe BO/Pb 001
  Santisuk, Thawatchai Thaland red data:   Plants BO/St 001
  Smitinand, Tem  The manual of   Dipterocarpaceae of mainland South-East Asia BO/Se 001
  Soerianegara, I. Prosea Plant   resources of South-East Asia 5(1): Timber trees: Major commercial timbers BO/Si 001
  Sterndale-Bannett, Jane Plant names explained   botanical terms and their meaning BO/Sj 001
  Stors, Adrian Tree and shurbs of   Nepal and the Himmalayas BO/Sd 001
  Thaithong, Obchant Orchids of Thailand BO/To 001
  Timonen, Tuuli Introduction to   microscopic Wood identification TA/Tt 001
  Tripp,  Kim   E. The year in tree,   superb woody plants for four-season gardens BO/Tk 001
  Vaddhanaphuti, Nantiya A field guide to the   Wild Orchids of Thailand BO/V 001
  Warren, William The tropical garden,   gardens in Thailand Southeast asia and the Pacific BO/Ww 001
    Tropical garden   Plants BO/Ww 002
  Xun, Chen Dogwoods of Guizhou BO/Xc 001
    Morphological studies   in the seed of three subgenera of Rhododendron BO/Xc 002
  Yu, Jiao Yunnan ferns of China BO/Yj 001
  Zhang, Mei-chen Plant list of East   China BO/Zm 001
  กรมป่าไม้ ชื่อพันธุ์ไม้แห่งประเทศไทย BO/ก 002
  ก่องกานดา ชยามฤต พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน BO/ก 004
    พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ BO/ก 006
    พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ BO/ก 005
    ลักษณะวงศ์ประจำพรรณไม้ BO/ก 003
  กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย BO/ก 001
  ขวัญชัย จิตสำรวย การออกแบบเขียนแบบจัดสวน BO/ข 002
    สวนหย่อม   ทำได้ด้วยมือคุณ BO/ข 001-C1
      BO/ข 001-C2
  คชษิณ สุวิชา 8 เซียน แก้วมังกร BO/ค 001
  คมฉาน ตะวันฉาย คู่มือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ   5 เส้นทาง BO/ค 002
  จารุพันธุ์ ทองแถม บรอมีเลียด BO/จ 001
    สวนพฤกษศาสตร์สามทวีป BO/จ 005
  จำลอง เพ็งคล้าย พันธุ์ไม้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ BO/จ 002
    ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของไทย   ตอนที่2 BO/จ 006
  จิรายุพิน จันทรประสงค์ ต้นไม้ประดับ  เล่ม 1 BO/จ 004
    ต้นไม้ประดับ  เล่ม 2 BO/จ 003
  ฉันทนา รุ่งทิพย์ พืชสมุนไพรในลำพะยา BO/ฉ 002
    ไม้ป่ากินได้ในหุบเขาลำพญา BO/ฉ 001
  ชมรมพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เลื้อยสวยงาม BO/ช 001
  ชยันต์ พิเชียรนสุนทร คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ์ BO/ช 002
  ชวลิต ดาบแก้ว การจัดสวนไม้ประดับ BO/ช 003
  ชาง ตันสกุล บอนไซ BONSAI BO/ช 004-C1
      BO/ช 004-C2
      BO/ช 004-C3
  ไชยา-ลาวัลย์ ไม้ดัด BO/ช 007
  ณพพร ดำรงศิริ พฤกษอนุกรมวิธาน BO/ณ 001
  ณรงค์ โฉมเฉลา ศัพท์บัว BO/ณ 002-C1
      BO/ณ 002-C2
  เดชา บุญค้ำ ต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพัฒนาเมือง BO/ด 001
  เต็ม สมิตินันทน์ พันธุ์ไม้ป่าเมืองไทย BO/ต 001
  ธนิตย์ เสนีชัย การจัดสวนถาดแบบทันสมัย BO/ธ 001
  ธราดล ทันด่วน สนุกกับไม้ใหญ่ BO/ธ 002
  ธวัชชัย วงศ์ประเสริฐ สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ BO/ธ 003
  ธวัชชัย สันติสุข หมู่เกาะแสมสาร   ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติ BO/ธ 005
    อนุสรณ์ ศาสตราจารย์   ดร. เต็ม สมิตินันทน์ BO/ธ 004
  นภดล เรียบเลิศหิรัญ การปลูกพืชไร้ดิน BO/น 001
  นายผล คนสวน ต้นไม้ใบหญ้า BO/น 002
  บ้านและสวน(สนพ.) คู่มือการจัดและตกแต่ง   สวนในบ้าน เล่ม 10 สวนจัดเอง BO/บ 005
    คู่มือการจัดและตกแต่ง   สวนในบ้าน เล่ม 2 BO/บ 003
    คู่มือการจัดและตกแต่ง   สวนในบ้าน เล่ม 6 สวนสวยกับการดูแล BO/บ 006
    สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย   เล่ม 1 BO/บ 001
    สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย   เล่ม 2 BO/บ 002
  บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ ต้นไม้บนถนนกรุงเทพมหานคร BO/บ 004
  ประนอม จันทรโณทัย พรรณไม้ภูพาน BO/ป 003
  ประยุทธ พานิชนอก การจัดสวน BO/ป 001-C1
      BO/ป 001-C2
  ประยูร ดำรงรักษ์ ไม้ดอกไม้ประดับป่าในหุบเขาลำพญา BO/ป 004
  ประเวศ ไชยวงศ์ การจัดสวนประดับ   (gardening) BO/ป 002-C1
      BO/ป 002-C2
  พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ ประโยชน์และพิษภัยของพืช BO/พ 003
    ไม้พุทธประวัติ BO/พ 004
  พรรณเพ็ง ฉายปรีชา พรรณไม้เพื่อการตกแต่ง   (plant for decoration) BO/พ 005
  พานิชย์ ยศปัญญา ไม้ใบงาม BO/พ 002-C1
      BO/พ 002-C2
    ไม้ประดับเศรษฐกิจ BO/พ 001-C1
      BO/พ 001-C2
  ภัทรชัย รัชนี พรรณไม้ในสวนป่าสิริกิติ์ BO/ภ 003
  ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ ไม้ประดับใบ   จัดแต่งบ้านและสวน เล่ม 1 BO/ภ 002
    ไม้ประดับใบ   จัดแต่งบ้านและสวน เล่ม 2 BO/ภ 001
  มณฑี โพธิ์ทัย การปลูกสร้างสวนป่า   (reforestation) BO/ม 003
  มัญชุสา วัฒนพร สวนจิ๋วในแก้วใส BO/ม 001
  เมธินี ตาฬุมาศสวัสดิ์ พันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน BO/ม 002
  ราชบัณฑิตยสถาน อนุกรมวิธานพืช อักษร   ก BO/ร 004
    อนุกรมวิธานพืช อักษร   ข ฉบับราชบัณฑิตยสถาน BO/ร 001
  รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ไม้ไผ่ในประเทศไทย BO/ร 002
  รุ่งโรจน์ จุกมงคล อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ BO/ร 005
  เรืองราศี โรจนรุจิรัตน์ ประโยชน์และคุณค่าน้ำลูกยอ BO/ร 003
  ลลิตา โรจนกร ศิลปะการวาดภาพพฤกษศาสตร์ BO/ล 001
  ลีนา ผู้พัฒนพงศ์ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย BO/ล 002
  วันเพ็ญ มีนกาญจน์ พรรณไม้น้ำสวยงาม BO/ว 007
      BO/ว 008
  วัลลภ พรหมทอง ไม้กระถางประดับภายในอาคาร BO/ว 001-C1
      BO/ว 001-C2
      BO/ว 001-C3
  วิเชษฐ์ ค้าสุวรรณ ไม้แคระ BO/ว 002
  วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม พจนานุกรมดอกไม้ประดับในเมืองไทย BO/ว 003
  วิทยา พงษ์มาลา อนุสรณ์   ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ ป.ม.,ท.ช. BO/ว 004
  วีระชัย ณ นคร กล้วยไม้ไทย BO/ว 006
    พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด BO/ว 005
  ศิริพร เบญจศรีอักษร ไม้ประดับในอาคาร BO/ศ 001
  สง่า สรรพศรี ความสุขในสวนพฤกษศาสตร์ BO/ส 005
    ชีวิต   ผลงานและเกียรติยศของ ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี  BO/ส 003
    ชีวิตดั่งหินผา BO/ส 006-C1
      BO/ส 006-C2
    ป่าไม้คือชีวิต BO/ส 004
    ไม้ต้นในสวน BO/ส 001-C1
      BO/ส 001-C2
      BO/ส 001-C3
    สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี BO/ส 002
  สนิท อักษรแก้ว พันธุ์ไม้ป่าชายเลน BO/ส 007
  สมจิต โยธะคง วัสดุพืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์   (plant materials in the landscaping) BO/ส 017
  สมจิตร พงศ์พงัน พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย BO/ส 024
  สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ พฤกษศาสตร์ BO/ส 008
  สมภพ ประธานธุรารักษ์ อนุกรมวิธาน   พืชสมุนไพร BO/ส 009
  สมศักดิ์ รักไพบูลย์สมบัติ ทำเนียบกล้วยไม้ไทย BO/ส 010
  สลิล สิทธิสัจจธรรม คู่มือกล้วยไม้ BO/ส 011
  สาโรช โสภณางกูร สรรค์สร้างงานสวน BO/ส 018
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม BO/ส 012
  สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินความต้องการทางอนุกรมวิธานระดับชาติ BO/ส 014
    ความหลากหลายทางชีวภาพกับการขจัดปัญหาความยากจนเพื่อการพัฒนาอย่างยิ่ง BO/ส 015
    ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้ BO/ส 013
  สุณี ธนาเลิศกุล 1001 เคล็ดลับดูแลสวน BO/ส 019
  สุทธิรา    ขุมกระโทก พรรณไม้พื้นบ้านอีสาน   เล่ม 1 BO/ส 016-C1
      BO/ส 016-C2
  สุรเชษฏ์ เชษฐมาส ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่   มรดกโลกทางธรรมชาติของไทย BO/ส 023
  สุรีพัฒน์ ประภากรสกุล อุทยานแห่งชาติออบหลวง BO/ส 022
  สุรีย์ ภูมิภมร ไม้สกุลสะตอ   ทิศทางการวิจัยและพัฒนา BO/ส 020
    ไม้อเนกประสงค์กินได้   (edible multipurpose tree species) BO/ส 021
  อรรถกร ภาคีรุณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง BO/อ 006
  อานนท์ เอื้อตระกูล การเพาะเห็ดฟางด้วยกากละลายปาล์ม BO/อ 002
  อิศรา วงศ์ข้าหลวง พรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙   เล่ม ๒ BO/อ 004
  เอื้อมพร วีสมหมาย เทคนิคการทำน้ำตกและลำธาร BO/อ 005
    พฤกษาพัน BO/อ 003
    ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1 BO/อ 001
    หลักการจัดสวนในบ้าน   (home landscaping) BO/อ 007
BR Chien, Gao Flora Bryophytarum   sinicorum vol 1 BR/C 001
    Flora Bryophytarum   sinicorum vol 2 BR/C 002
    Illustrations of   Bryophytes of China BR/C 003
  Frankas, E. Abstracta botanica:   Cryptogams in the phyllosphere systamatics, distribution, ecology and use BR/Fe 001
  Gangulee, H.G. Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 1 BR/Gh 001
    Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 2 BR/Gh 002
    Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 3 BR/Gh 003
    Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 4 BR/Gh 004
    Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 5 BR/Gh 005
    Mosses of Eastern   India and adjacent regions Fascicle 8 BR/Gh 006
  Inoue, Hiroshi Studies on Cryptogams   in Southern Peru BR/Ih 002
    Studies on   Cryptograms in Southern Chile BR/Ih 001
  Iwatsuki, Zennoske Coloured illustration   of Bryophyte of Japan BR/I 001
  Lin, Shan-Hsiung Bryophytes of Meifeng   of Taiwan BR/Ls 001
    The liverwort flora   of Taiwan BR/Ls 002-C1
  Noguchi, Akira  Illustrated Moss   flora of Japan part 1  BR/Ls 002-C2 
    Illustrated Moss   flora of Japan part 2  BR/Na 001 
    Illustrated Moss   flora of Japan part 3  BR/Na 002 
    Illustrated Moss   flora of Japan part 4 BR/Na 003 
    Illustrated Moss   flora of Japan part 5 BR/Na 004
      BR/Na 005
       
       
  Pan-Cheng, Wu Flora Bryophytarum   sinicorum vol 6 BR/Pw 001
  Tsuechih, Ku Flora republicae   popularris sinicae tomus 52(1) BR/Tu 001
  Unknown Author Hsin Yin city green   resources guide book BR/UA 003
    Unknown Title BR/UA 002
  Unknown Author  Mosses of Taiwan BR/UA 005
    Unknown Title BR/UA 004
    Unknown Title  BR/UA 001-C1
      BR/UA 001-C2
      BR/UA 001-C3
  Xingjiang, Lai Flora Bryophytarum   sinicorum vol 3 BR/X 003
    Flora Yunnanica Tomus   18 BR/X 002
    The series of the   scientific expedition to Quinghai-xizang plateau BR/X 001
CM Asahina, Yasuhiko Mikrochemischer   Nachweis der Flechtenstoffe CM/Ay 001
  Culberson, Chicita F. Chemical and   botanical guide to lichen products CM/Cc 001
    Secodary supplement   to Chemical and botanical guide to the Lichen products CM/Cc 002
  Gaspar, Thomas Peroxidase 1970-1980:   asurvey of their biochemical and physiological roles in higher plan CM/Gp 001
  Hawksworth, D.L. Systematics   association special volume 8 - Lichenology progress and problems: Lichen   chemotaxonomy CM/Hd 001
  Huovinen, Keijo Chromatographic   studies on the aromatics lichens substances in Cladina and Cladonia, section   Uniciales CM/Hk 001
  Mietzsch, E. Wintabolites CM/Me 001
  Turner, W.B. Fungal metabolites CM/Tw 001
  Upadhyay, Rajeev K. Advances in microbial   toxin research and its biotechnological explotation CM/U 001
EP Ahmadjian, V. Lichen physiology and   bichemistry EP/Av 001-C1
      EP/Av 001-C2
  Barkman, J.J. Phytosociology and   ecology of cryptogamic epiphytes including a taxonomic survey and description   of their vegetation units in Europe EP/Bm 001
  Bates, Jeffrey W. bryophytes and   lichens in a changing environment  EP/Bj 001
  Brown, D.H. Lichen physiology and   cell biology EP/Bd 001
  Brown, Lester R. State of the world EP/Bl 002
    State of the world   2000 EP/Bl 003
    VITAL SIGNS 1999: The   environmental trends that are shaping our future EP/Bl 001
  Connell, Des W. Chemistry and   ecotoxicology of pollution Ep/Cd 001
  Dalby, D.H. Horizons in   lichenology EP/Dd 001
  Denison, William C. A guide to air   quality monitoring with lichens EP/Dw 001
  Farmer, Andrew M. Ecophysiological   effects of acid rain on bryophytes and lichens EP/Fd 001
  Haukioja, Erkki Report from the Kevo   subarctic research station V 13 EP/Hi 001
  kokko, Hanna Modelling for field   bilogists and other interesting people EP/Ka 001
  Kumar, Rakesh Biodeterioration of   stone in tropical environments an overview EP/Ke 001
  Larson, Douglas W. Cliff ecology pattern   and process in cliff ecosystems EP/Ld 001
  Leps, Jan Multivariate analysis   of ecological data using CANOCO EP/Lj 001
  Lowman, Margaret D. Forest canopies EP/La 001
  Makinen, Ahti Biomonitoring of   atmospheric heavy metal deposition in Estonia A chemical survey of mosses in   1989 EP/Mi 001
  Makinen, Yrjo Reports from the Kevo   sunarctic research station EP/My 001
  Manuel, J. Handbook of plant   ecophysiology techniques EP/M 001
  Nimis, Pier Luigi Monitoring with   lichens - monitoring lichens EP/Np 001
  Papageorgiou, George Chlorophyll a   Fluorescence a signature of photosynthesis EP/Pg 001
  Pruhonice, Hejny Czechoslovak academy   of sciences Folia geobotanica & phytotaxonomica 22/1 EP/Ph 001
  Rao, Dhruva N. Journal of hattori   botnical laboratory v 42: Influence of heavy metal pollution on lichens and   bryophytes EP/Rh 001
  Richardson, D.H.S. Pollution monitoring   with lichens EP/Rs 001
  Roger, Manuel J. Reigosa Handbook of plant   ecophysiology techniques EP/Rm 001
  Scheidegger, Christoph Mitteilungen der   Eidgenossischen forschungsanstalt fur wald, schnee und landschaft band 70   heft 1: Conservation biology of lichenised fungi EP/Sch 001-C1
      EP/Sch 001-C2
  Singh, K.P. International society   for tropical ecology EP/Sp 001
    Tropical Ecology v   37.2 EP/Sp 003
    Tropical ecology v   38.1 EP/Sp 002
  Steubing, L. T:VS 7 Monitoring of   the air pollution by plants method and problem EP/Ste 001
  Turbin, Louise The growth and   physiology of lichen froming fungi EP/Ti 001
  Unknown Author PC-ORD Multivariate   analysis of ecological data version 2.0, 3.0 EP/UA 001
  Vicente, Carlos Surface physilogy of   lichens EP/Vc 001 
GB Bridon, Gravin D.R. BPH-2 Periodical with   botanical content V1 GB/Ba 001
    BPH-2 Periodical with   botanical content V2 GB/Ba 002
  Brummitt, R.K. Authors of plant   names GB/Bk 001
  Bullinger, Hans-Jorg Technology guide GB/Bh 001
  Hawksworth, D.L. Ainsworth & Bisby   's Dictionary of the fungi GB/Hd 001-C1
      GB/Hd 001-C2
  Kesting, Deon Botanical names what   they mean GB/Kd 001
  Kirk, P.M. Dictionary of the   fungi GB/Kp 001
  Launert, Edmund Biologisches   Worterbuch Deutsch-English, English-Deutsch GB/Le 001
  Lewis, Ricki Begining of life GB/Lc 001
  Smith, A. Radcliffe Three language list   of botanical name components GB/Sc 001
  Stearn, William T. Botanical latin GB/Sw 001
GL Alston, Y. Biosciences   information sources and services GL/At 001
  Baron, George Understanding lichens GL/Bg 001
  Galum, Margalith CRC handbook of   lichenology volume III GL/Gr 001
  Gilbert, Oliver LIchens GL/Go 001-C1
      GL/Go 001-C2
      GL/Go 001-C3
  Hawksworth, D.L. The lichenologist vol   22 no 1: A bibliographic guide to the lichen floras of the world GL/Hd 001-C1
      GL/Hd 001-C2
  Kurokawa, Syo Dr. Yasuhiko   Asahina's lichenological bibliography GL/Ks 001
  Mukerji, K.G. Biology of lichens GL/Mk 001
  Muller, Frank Dissertationes   botanicae band 295: Struktur und Dynamik von flora und Vegetation (Geholz,   Saum, Moos, Flechtengesellschaften) auf Lesesteinwallen (Steinrucken) im   Eragebirge GL/Mf 001
  Nash, Thomas Lichen Biology GL/N 001
  Purvis, O.W. LIchens GL/Po 001-C1
      GL/Po 001-C2
  Scholler, Heribert Flechten: Geschichte,   biologie, systematick, okologic, naturschutz und kulturelle bedeutung GL/She 001
  Smith, Annie Lorrain LIchens GL/Sn 001
  Vanska, Heino Ristad och Malad   aspekter pa nordisk bergkonst GL/Vh 001
MB Seifert, Keith A. Moleculas, morphology   and classification: towards monophyletic genera in the Ascomycetes (Studies   in Mycology 45) MB/Sk 001
  Smith, Douglas W. Biocomputer   informatics and genome projects MB/Sdo 001
  Wheeler, Quentin D. The new taxonomy MB/Wq 001
MC Allsopp, D. Microbial diversity   and ecosystem function MC/As 001
  Avery, Simon V. Stress in yeasts and   filamentous fungi MC/Ao 001
  Duran, Ruben The genus Tilletia MC/Dr 001
  Hall, G.S. International   mycological directory MC/Hl 001
  Hawksworth, D.L. Mycologist's handbook MC/Hd 001
  McLaughlin, D.J. The mycota a   comprehensive treatise on fungi as experimental systems for base and applied   research MC/Md 001
  Petersen, Ronald H. The clavarioid fungi   of the new zealand MC/Pr 001
  Robinson, Peter M. Practical fungal   physiology MC/Rp 001
  Rogers, Donald P. A brief history of   mycology in north america MC/Rd 001
  Rossman, Amy Y. General of   bionectriaceae, hypocreaceae and nectriaceae (hypocreales, Ascomycetes)   (studies in mycology 42) MC/Ra 001
  Watling, R. Tropical mycology   volume 2 Micromycetes MC/Wr 001
  Whitaker, John R. Experiments for an   introduction to enzymology MC/Wj 001
MS Amranand, Ping Andaman STYLE, Art   & Design in Peninsular Siam MS/Ai 001
  Anderson, Edward F. Plant and People of   the Gloden Triangle MS/Ae 001
  Ashmun, Barbara Blossom garden retreats:   creating an outdoor sanctuary MS/Ab 001
  Beek, Steve Van Destination Bangkok,   Insight Travel Library MS/B 001
    Insight city guides:   BANGKOK MS/B 002
  Chu, Valentin The Yin-Yang   Butterfly MS/Cv 001
  Cubitt, Gerald The National Parks   and other Wild Places of Thailand MS/Cg 001
  Cummings, Joe A Golden Souvenir of   Chiang Mai and Northern Thailand MS/Co 002
    A Golden Souvenir of   Laos MS/Co 001
  Ensheng, Bao Xishuangbanna-A   Nature reserve of China MS/Eb 001
  Forbes, Andrew Exciting Thailand a   visual Journey MS/Fn 001
  Graham, Mark Thailand's Vanishing   Flora and Fauna MS/Gm 001
  Hilpo, Seppo Finland, Finland   Suomi Finlande MS/Hs 001
  Ketchell, Robert Japanese gardens in a   weekend MS/Kr 001
  Lotus Image Advertising Co., Ltd. Thailand  Atlas MS/Lo 001
  Mick, Hales 212 views of central   park; experiencing new york city's jewel from every angle MS/Mh 001
  Moore, Wendy This is Malaysia MS/Mw 001
  Onishi, Shingo National Myanmar MS/Os 001
  Payne, Junaidi This is Borneo MS/P 001
  Published and distributed in Thailand by Asia Books   co.,Ltd. Thailand a   traveller's compation MS/Pad 001
  Samson, Isabelle The creative art of   Bonsai MS/Ss 001
  Schmit, Bernhard Laos MS/Sb 001
  Sisouphanthong, Bounthavy Atlas of Laos MS/S0 001
  Smit ,Tim The lost gardens of   Herigan MS/Sm oo1
  Warren, Patrizio Developing   Participatory and Integrated Watershed Management MS/W 001
  Wright, Arnold Twentieth Century   Impression of Siam MS/Wa 001
  Ziv, Daniel Bangkok inside out MS/Zd 001
  เกศินี สุธาวรางกูล ภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของโลก MS/ก 001
  จำนงค์ ศรีเนาวกุล Landscape: garden,   landdevelopment, environment MS/จ 001
  ชาญ โพชนุกูล พิษจากพืช สัตว์   และจุลชีพ MS/ช 001
  หัสชัย บุญเนือง คู่มือนักเดินทาง   ทางหลวงลอยฟ้า 108 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน MS/ห 001
TA Ahti, Teuvo Acta botanica fennica   70: Parmelia olivecea and the allied non-isidiate and non-sorediate   corticolous lichens in the northern hemisphere TA/A 005
    Annales botanical   societatis zoologicae botanical Fennicae Vanamo 32:1-Taxonomic studies on   reindeer lichens (Cladonia, subgenus Cladia) TA/A 003
    Annales botanici   societatis zoologicae botanicae fennica vanamo tom 32 no 1: Taxonomic studies   on reindeer lichens (cladonia, subgenus Cladina) TA/A 004-C1
    Annales botanici   societatis zoologicae botanicae Fennicae tom 32 no 1: Taxonomic studies on   reindeer lichens (Cladonia, subgenus Cladina) TA/A 004-C2
    Flora Neotropica   monograph 78.3: Cladoniaceaa TA/A 006
    Nordic lichen flora   vol 2: Physciaceae TA/A 002
    Research   report(wildlife) No.74: Preliminary studies on  woodland caribou range, especially on   lichen stands, in Ontario TA/A 001
  Allorge, P. Revue bryologique et   lichenologique fasc 1-2 TA/Ar 002-C1
      TA/Ar 002-C2
    Revue bryologique et   lichenologique fasc 4 TA/Ar 001-C1
      TA/Ar 001-C2
  Arvidsson, Lars Opera Botanica Number   67: A monograph of the lichen genus Coccocarpia TA/Al 001
  Asahina, Yasuhiko lichens of Japan Vol   3: Genus Usnea TA/Ay 001
  Awasthi, Dharni Dhar Lichenology in Indian   subcontinent TA/Ad 001
  Awasthi, Garima Journal of hattori   botanical laboratory: Lichen genus Usnea in India TA/Ag 001
  Bielczyk, Urszula The lichens and   allied fungi of the Polish Carpathians an annolated checklist TA/Bu 001
  Bird, C.D. A catalogue of the   lichens reported from alberta, Saskatchewan and Manitoba TA/Bc 001
  Brodo, Irwin M. Lichens of North   America TA/Bi 005
    Opera Botanica No 6:   Alectoria and allied genera in North America TA/Bi 001
    Syllogeus 56: guide   to the literature for the identification of North America lichens TA/Bi 003
    Syllogeus No.29:   Lichens of the Ottawa region TA/Bi 002
    The lichen of long   Island, New york: A vegetational and floristic analysis TA/Bi 004
  Brunet, Philippe Guide des Lichens 350   especes de lichens d'Europe TA/Bp 001
  Christiansen, Morgens Skytte Var flora   Kryptogramer TA/Cm 001
  Coppins, Brian John Bulletin of the   British museum(Natural history): A taxonomy study of the lichen genus Micarea   in Europe TA/Cb 001
  Cramer, J. Gesammelte   lichenologische Schriften BAND II  TA/Cj 001-C1
      TA/Cj 001-C2
  Culberson, William Louis Smithsonian   institution contributions from the united state national herbarium vol 34   part 7: The lichen genera Cetrelia and Platismatia (Parmeliceae) TA/Cw 001-C1
    Smithsonian   institution contributions from the United states national herbarium vol 34   part 7: The lichen genera Cetrelia and Plastismatia (Parmeliceae) TA/Cw 001-C2
  Degelius, Gunnar ACTA regiae   societatis scientiarum et literarum gothoburgensis: The lichen flora of the   Island of Anholt, Denmark TA/Dg 004
    ACTA regiae   societatis scientiarum et literarum gothoburgensis: The lichen flora of the   Island of Vega in Nordland, Northern Norway TA/Dg 002
    ACTA universitatis   Upsaliensis symbolae botanicae Upsalienses XX:2(20.2): The lichen genus   collema with special reference to the extracoropean species TA/Dg 003
    Contributions to the   lichen flora of North America TA/Dg 001
    Symbolae botanicae   upsalienses XIII:2: The lichen genus collema in Europe-morphology, taxonomy,   ecology TA/Dg 005
  Dey, Jonathan P. Description of the   fruticose lichen and foliose lichens of the high mountain areas of the   Southern Appalachans TA/Dj 001
  Dibben, Martyn J. Publication in   Biology and Geology: The chemosystematics of the lichen genus Pertusaria in   North America North of Mexico TA/Dm 001
  Dobson, Frank S. Lichens an   illustrated guide to the British and Irish species TA/Df 002-C1
      TA/Df 002-C2
    The Jorrold nature   series: Common British lichens TA/Df 001
  Dodge, Carroll william Annals of the   missouri Botanical garden 20.3: The Foliose and Fruticose Lichens of Costa   Rica.I TA/Dc 002
    Annals of the   Mussouri botanical garden: Some lichens of tropical Africa TA/Dc 001
  Elix, J.A. Bullentin of the   British museum (Natural history) botany series vol 15 no 3: A revision of the   lichen genus Xanthoparmelia in Australia TA/Ej 001
  Esslinger, Theodore L. Journal of The   hattori botanical laboratory 42: A chemosysytematic revision of the brown   Parmeliae TA/Et 001
  Filson, Rex B. Flora of Australia   supplementary series number 7: Checklist of Australian lichens and allied   fungi TA/Fr 001
  Fink, Bruce The lichen flora of   the United states TA/F 001
    United states   national herbarium 14.1: The lichen of Minesota TA/F 002
  Galloe, Olaf Natural history of   the Danish lichens: Original investigations based upon new principles Part IV TA/G 001
  Galloway, D.J. Flora of New Zealand   lichens volume 1 TA/Gd 001
    Flora of New Zealand   lichens volume 2 TA/Gd 002
  George, A.S. Flora of Australia   volume 3 TA/Gs 001
    Flora of Australia   volume 54 TA/Gs 002-C1
      TA/Gs 002-C2
  Gorts, A.R.A. Flora of the Guianas   searea of the series E: Fungi and lichens (Pyxinaceae) TA/Ga 001-C1
      TA/Ga 001-C2
  Goward, Trevor The lichen of British   Columbia illustrated keys Part 1 - Foliose and Squamulose species (special   report series 8) TA/Gt 001-C1
      TA/Gt 001-C2
  Greuter, Werner NCU-2 Names in   current use in the families Trichocomaceae, Cladoniaceae, Pinaceae, and   Lemnaceae TA/Gw 001
  Hale, Mason E. Contribution from the   United states National Herbarium Volume 36 part 4: Studies on Parmelia   subgenus Parmelia TA/H 001
    How to know the   lichens TA/H 002-C1
      TA/H 002-C2
    Smithsonian   contribution to botany number 16: Morden-Smithsonian expedition to Dominica:   The lichens (Thelotremataceae) TA/H 010-C1
      TA/H 010-C2
    Smithsonian   contribution to botany number 38: A revision of the Lichen family   Thelotremataceae in Panama TA/H 009-C1
      TA/H 009-C2
    Smithsonian   contribution to botany number 66: A monograph of the lichen genus Parmelia   Acharius sensu stricto (Ascomycotina: Parmeliceae) TA/H 006-C1
      TA/H 006-C2
    Smithsonian   contributions to botany 10: Fine structure of the cortex in the lichen family   Parmeliaceae viewed with the scanning microscope TA/H 012
    Smithsonian   contributions to botany number 25: A revision of the lichen genus   Hypotrachyna (Parmeliceae) in tropical America TA/H 008
    Smithsonian   contributions to botany number 26: A monograph of the lichen genus Relicina   (Parmeliaceae) TA/H 004
    Smithsonian   contributions to botany number 31: A monograph of the lichen genus   Pseudoparmelia Lynge (Parmeliceae) TA/H 003
    Smithsonian   contributions to botany number 32: A monograph of the lichens genus   Bulbothrix Hale (Parmeliaceae) TA/H 007
    Smithsonian   contributions to botany number 33: A monograph of the lichen genus Parmelina   Hale(Parmeliceae) TA/H 005
    Smithsonian   contributions to botany number 4: Morden-Smithsonian expedition to dominica:   The lichens (Parmeliaceae) TA/H 011
    United statesnational   museum 36.5: A monograph of Parmelia Subgenus Amphigymnia TA/H 013
  Halonen, Pekka Studies on the lichen   genus Usnea in East Fennoscandia and Pacific North America TA/Hp 001
  Hansen, Eric steen Greenland Lichens TA/He 001
    Lichenes danici   exsiccati (including lichenicolous fungi)  TA/He 002
    Lichens groneslandici   exsiccati a museo botanico hauninse distributae TA/He 003
  Hartwig, J. Holtan Sommerfeltia 15: The   lichen genus Peltigera, exclusive of the P. canina group, in Norway TA/Hh 001
  Hauck, Markus Naturschutz und   landschaftspflege in Niedersachsen 36 TA/Hm 001
  Hawksworth, D.L. Bullentin of the   British museum (natural history) botany series vol 14 no 2: A redisposition   of the species referred to the ascomycete genus Microthelia TA/Hd 003-C1
      TA/Hd 003-C2
    Bullentin of the   British museum (natural history) botany series vol 9 no 1: The lichenicolous   Coelomycetes TA/Hd 004
    Checklist of british   lichen-forming, lichenicolous and allied fungi (lichenologist v12.1) TA/Hd 006
    DRAFT: Artificial   keys to the lichenicolous fungi of Great Britain, Ireland, the Channel   Islands. Iberian Peninsula, and Canary Islands TA/Hd 001
    Field studies   publication S5: Lichens of the south devon coastal schists TA/Hd 005
    Field studies vol3 no   4: The natural history of slapton ley nature reserve IV. Lichens (reprinted) TA/Hd 002
  Henssen, Aino M. Bullentin of the   British museum (natural history) botany series vol 10 no 4: The lichen genus   Steinera TA/Ha 003-C1
      TA/Ha 003-C2
    Lichens Eine   Einfuhrung in die Flechtenkunde mit einem Beitrag von Johan Santesson 142   Abbildungen, 8 Tabellen TA/Ha 001
    Symbolae botanical   upsalienses XVIII:1 : Eine revistion der flechtenfamilien lichinaceae und   ephebaceae TA/Ha 002
  Hinds, James W. The macrolichen of   New England TA/Hj 001
  Hinneri, Sakari Publication fron the   herbarium university of Turku 2 - Reino Edvard august vaini's types in TUR-V   and other herbaria TA/Hr 001
  Hodgetts, N.G. Cladonia: a filed   guide TA/Hn 001
  Howard, Grace E. Lichens of the State   of Washington TA/Hg 001
  Jahns, Hans Martin Collins photo guide:   Ferns, Mosses & Lichens of Britain north & central Europe TA/J 002
    Sanikkaiset,   Sammalet, Jakalat TA/J 001
  Kantvilas, G. Lichens of rainforest   in tasmania and South-Eastern Australia TA/K 001
  Karnefelt, Ingvar Opera Botanica 46:   the brown fruticise species of Cetraria  TA/Ki 001
  Kershaw, K.A. The observer's book   of Lichens TA/Kk 001
  Kremer, Brodo P. Flechten, Moose,   Farne TA/Kb 001
  Kurokawa, Syo Checklist of Japanese   lichens TA/Ks 003
    Draft II: Parmelioid   lichen genera and species in Taiwan TA/Ks 001
    Incies to taxa   distribution under lichens rariores et critici exsiccata TA/Ks 002
  Lai, Ming-Jou Illustrated   macrolichens of Taiwan[1] TA/Lm 001
    Lichen checklist of   Taiwan TA/Lm 002
  Landron Concepcion, Ismael  The lichen genus   Ramalina Ach. in the West Indies with notes on its role in the vegetation of   Puerto Rico TA/Li 001
  Lucking, Robert Flora Neotropica   Monograph 103: Foliicolous lichenized fungi TA/Lb 001
  Lumbsch, H.T. Key to the genera of   Australian Lichens : apothecial crusts (Flora of Australia supplementary   series nomber 11) TA/Lh 001
  Magnusson, A.H. Lichens from Central   Asia part I TA/Ma 001
    Lichens from Central   Asia part II TA/Ma 002
  Malcolm, WM. New zealand lichens   checkiat, key and glossary TA/Ml 001
  Masuch, Georg Biologie der Flechten TA/Mg 001
  Matzer, Mario Lichenicolous   ascomycetes with fissitunicate asci on foliicolous lichens TA/Mm 001
  McCarthy, Patrick M. Flora of Australia   supplementary series Number 19: Catalogue of Australia lichens TA/Mp 004
    Flora of Australia   volume 55 TA/Mp 001
    Flora of Australia   volume 57 TA/Mp 003
    Flora of Australia   volume 58 A TA/Mp 002
  McCune, Bruce Key to the lichen   genera of the Pacific Northwest TA/Mb 002
    Macrolichens of the   Northern Rocky Mountains TA/Mb 001-C1
      TA/Mb 001-C2
    Macrolichens of the   Pacific Northwest TA/Mb 003
  Middelborg, J. Sommerfeltia 5:   Crustaceous lichenized species of the Caliciales in Norway TA/Mj 001
  Moberg, Roland ACTA universitatis   Upsaliensis symbolae botanicae Upsalienses XXII:1(22.1): The lichen genus   Physcia and allied genera in Fennoscandia TA/Mr 002
    LAVAR Enfalthandbok TA/Mr 001
  Myllys, Leena Phylogenetic studies   in Arthoniales (Euascomycetes)-Evidence from molecular and morphological data TA/Mn 001
  Nash III, Thomas H. Lichen flora of the   Greater Sonaran desert region volume 1 TA/N 001-C1
      TA/N 001-C2
    Lichen flora of the   Greater Sonaran desert region volume 2 TA/N 002
    Lichen flora of the   Greater Sonaran desert region volume 3 TA/N 003
  Nimis, Pier Luigi The lichens of Italy:   An annotated catalogue  TA/Np 001
  Norden, Anders Symbolae botanicae   Upsalinses 33:1-Taxonomy and phylogeny of Buellia species with Pluriseptate   spores (Lecanorales, Ascomycotina) TA/Nn 001
  Orange, Alan Lichens on trees : A   guide to some of the commonest species TA/Oa 001
  Ozenda, P. Lichens Band 6:9 TA/O 001-C1
      TA/O 001-C2
  Poelt, J. Bestimmungsschlussel   europaischer flechten 9.1 TA/Pj 003
    Bestimmungsschlussel   europaischer flechten 9.2 TA/Pj 004
    Bibliotheca   lichenologica 9: Bestimmungsschlussel europaischer Flechten-Erganzungsheft I TA/Pj 001
    Bibliotheca   lichenologica 9: Bestimmungsschlussel europaischer Flechten-Erganzungsheft II TA/Pj 002
  Purvis, O.W. Checklist of lichens   of great britain and Ireland TA/Po 002
    The lichen flora of   Great Britain and Ireland TA/Po 001
  Raven, John Edinburgh journal of   botany volume 52, No. 2 TA/Ro 001
  Redon, Jorge LIQUENES ANARTICOS TA/R 001
  Rikkinen, Jouko what's behind the   pretty colous ? photo TA/Rj 001-C1
      TA/Rj 001-C2
  Santesson, Rolf SymBolae botanicae   Upsalienses XII:1 : Foliicolous lichens I - A revision of taxonomy of the   obligately foliicolous lichenized fungi TA/Sl 001
    The lichens and   lichenicolous fungi of sweden and Norway TA/Sl 002
  Seaward, M.R.D Lichen Atlas of the   British Isles TA/Sr 001
  Seaward, M.R.D. Lichen flora of the   West Yorkshire conurbation TA/Sr 002
  Singh, Ajay Lichenology in India   subcontinent 1966-1977 TA/Sa 001
  Sipman, Harrie J. Flora Neotropica   Monograph 104: Hypotrachyna (Parmeliceae, Lichenized fungi) TA/Sh 001
  Smith, Annie Lorrain A handbook of the   British Lichen TA/Sn 001
  Sochting, Ulrik Checkliste og status   over Danmarks Laver TA/Su 002-C1
      TA/Su 002-C2
    Lichens of Bhutan -   Biodiversity and use TA/Su 001
  Steven, G. Nell Bullentin of the   British museum (Natural history) botany series vol 16 no 2: The lichen genus   Ramalina in Australia TA/Sg 001
  Swinscow, T.D.V. Macrolichens of East   Africa TA/S 001-C1
      TA/S 001-C2
  Taylor, Conan J. Biological notes No.3   the Ohio biological survey: The lichen of Ohio part 1. Foliose lichens TA/T 001
    Biological notes No.3   the Ohio biological survey: The lichen of Ohio part 2. Fruticose and   Cladoniform lichens TA/T 002
  Tehler, A. Opera Botanica 118:   the genus Schismatomma (Arthoniales, Euascomycetidae) TA/Ta 001
  Thor, Goran The foliicolous   lichens of Japan TA/Tg 001
  Thrower, S.L. Hong kong lichens TA/Ts 001
  Tibell, L. A Reappraisal of the   Taxonomy of Caliciales TA/Tl 001-C1
      TA/Tl 001-C2
    The Lichen Genus   Chaenotheca in the Northern Hemisphere TA/Tl 002
  Tonsberg, Tor Sommerfeltia 14: The   sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway TA/Tr 001-C1
      TA/Tr 001-C2
  Vetenskapsakademien, K. Svenska Arkiv for Botanik   band 26 TA/Vk 001
  Walker, F. Joy Bullentin of the   British museum (natural history) botany series vol 13 No 1: The lichen genus   Usnea subgenus Neuropogon TA/Wf 001
  Wedin, Mats ACTA universitatis Upsaliensis symbolae botanicae Upsalienses 31.1: The lichen family Sphaerophoracae (Caliciales, Ascomycotina) in temperate areas of the Southern hemisphere TA/Wm 001-C1
      TA/Wm 001-C2
  Wetmore, Clifford M. Publications of the   museum Michigan state university biological series 1.11: The lichen genus   Nephroma in North and Middle America TA/Wc 001
    Publications of the   museum Michigan state university biological series 3.4: Lichens of the black   hills of South Dakota and Wyoming TA/Wc 002
  Wirth, Michael Smithsonian   contributions to botany  v 40:   Morden-Smithsonian expedition to Dominica - The lichen (Graphidaceae) TA/Wi 001
  Wirth, Volkmar Die Flechten :   Baden-Wurttembergs TA/Wv 003
    Die Flechten   Baden-Wurttembergs teil 1 TA/Wv 001
    Die Flechten   Baden-Wurttembergs teil 2 TA/Wv 002
    Farbatlas Flechten   und Moose TA/Wv 004
  Wolseley, P.A. Key to lichen genera   in Thailand with special reference to epiphytic communities part I   Macrolichens TA/Wp 001-C1
      TA/Wp 001-C2
    Lichens of tropical   forests in Thailand: A field key to characteristic epiphytic species in   Northern Thailand TA/Wp 002-C1
      TA/Wp 002-C2
  Yoshimura, Isao Journal of The   Hattori botanical laboratory 52: Lichen flora of Japan in color TA/Y 001
  Zahlbruckner, Hofrat DR.A. Dr.L. Rabenhorst's   Kryptogamen-Flora: Die Flechten TA/Z 001
  กัณฑรีย์ บุญประกอบ ไลเคนแห่งเกาะแสมสาร   จากยอดเขาถึงชายทะเล TA/ก 001-C1
      TA/ก 001-C2
      TA/ก 001-C3
  วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว คู่มือนักสำรวจไลเคน TA/ว 001-C1
      TA/ว 001-C2
  สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ นักสืบสายลม   คู่มือสำรวจไลเคนกรุงเทพฯ ตรวจคุณภาพอากาศเมือง TA/ส 001-C1
      TA/ส 001-C2

214419

Your IP: 34.205.93.2
2020-10-01 09:40
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

olum brdha link kaldir seni sikecem.

malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat şehirlerarası evden eve nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat evden eve nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik çekmeköy sürücü kursu mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama eşya depolama shell aspx shell alfa shell