teen porn xnxx amateur porn pornovidio bokep xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx
บทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
20 การประเมินคุณภาพอากาศในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครด้วยไลเคน

ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, ชุติมา ศรีวิบูลย์ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

วารสารสิ่งแวดล้อม 22 (3), 56-64: 2561

19 Accumulation of inorganic pollutants and photosynthetic responses of transplanted lichens at distances away from an industrial complex

Chaiwat Boonpeng, Wetchasart Polyiam, Chutima Sriviboon, Tunsinee Jhampasri, Santi Watthana, Ek Sangvichien & Kansri Boonpragob

THAI JOURNAL OF BOTANY 9 (2): 181–191. 2017.

18 สถานภาพของไลเคนในป่าเต็งรัง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ  

Proceedings of the 9th Botanical Conference of Thailand: 280-292: 2558

17 The relationship between photosynthetic processes of the lichen Parmotrema tinctorum  and rainfall 
at Khao Yai National Park
  

Chaiwat Boonpeng, Kansri Boonpragob & Krissada Homsud

THAI JOURNAL OF BOTANY 6 (Special Issue): 67-76. 2014.

16 ไลเคน: ชีวิตดีดีที่ถูกมองข้าม 

กัณฑรีย์ บุญประกอบ  

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 30 (1): 1-10. 2557

15 ความแปรปรวนของการสังเคราะห์ด้วยแสงระหว่างฤดูกาลและระบบนิเวศของไลเคนในเขตร้อน   

วันวิสาข์ เพาะเจริญและ กัณฑรีย์ บุญประกอบ  

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 5 (ฉบับพิเศษ): 143-150. 2556

14 การศึกษาเบื้องต้นของไพรีโนไลเคน จากเกาะต่างๆ ของประเทศไทย   

สุภัทรา โพธิ์แก้ว, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 5 (ฉบับพิเศษ): 63-73. 2556 

13 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย 

พชร มงคลสุข,กวินนาถ บัวเรือง,ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์,ชัยณรงค์ ดูดดื่ม,นาถวิดา ดวงผุย,
วสันต์ เพิงสูงเนิน, วราภรณ์ ศรีปรางค์,สัญญา มีสิม,สิทธิพร ปานเม่น และ มัตติกา โสดามุข 

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 5 (ฉบับพิเศษ): 19-30. 2556 

12 ทิศทางการรับแสงและการให้น้ำต่อการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale ที่ย้ายปลูกบนวัสดุเทียม 

สุปราณี แสนธนู และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 5 (ฉบับพิเศษ): 151-159. 2556

11 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ฟิสเซียซิอิ(ไลเคนไนส์ แอสโคมายคอตา) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ประเทศไทย

พชร มงคลสุข และสัญญา มีสิม 

วารสารวิจัยรามคำแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 5(1), 69-83: 2555

10 ค่าความสำคัญและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนตามความสูงของลำต้นก่อเดือยในป่าดิบเขาต่ำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 81-88: 2553

9 ความหลากหลายของไลเคน วงศ์กราฟิดาซิอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

วสันต์ เพิงสูงเนิน, พชร มงคลสุข, กัณฑรีย์ บุญประกอบ และเลขา มาโนช

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 73-79: 2553

8 การศึกษาครัสโตสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซีอิ ในประเทศไทย

สัญญา มีสิม และพชร มงคลสุข

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 65-72: 2553

7 โฟลิโอสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซีอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

สัญญา มีสิม และพชร มงคลสุข

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 55-64: 2553

6 ไลเคนแบบแผ่นจานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

วราภรณ์ ศรีปรางค์ และพชร มงคลสุข

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 47-53: 2553 

5

อิทธิพลของกรดออกซาลิก ไนเตรตและไฮดรอกไซด์ในตัวชะที่มีต่อการแยกโลหะหนักด้วยคอลัมน์แลกเปลี่ยนไอออนแบบสองหมู่ฟังก์ชัน

 ชูติมา ศรีวิบูลย์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ และธัญสินี จำปาศรี

 Graduate School Ramkhamhaeng University Journal, 1(1), 180-203: 2553 

4 การวิเคราะห์หาปริมาณไอออนอนินทรีย์ในไลเคน Parmotrema tinctorum จากต่างพื้นที่และเวลาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 ชูติมา ศรีวิบูลย์ และกัณฑรีย์ บุญประกอบ

วารสารวิจัยรามคำแหง (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 12(2), 127-142: 2552 

3 ผลของสารสกัดหยาบจากไลเคนเขตร้อนต่อการยับยั้งการเติบโตของเชื้อราก่อโรคกาบใบแห้งของข้าวและราก่อโรคชนิดอื่น

พชร มงคลสุข, เลขา มาโนช, กวินนาถ บัวเรือง, วสันต์ เพิงสูงเนิน และผ่องพรรณ ศิริพงษ์

เรื่องเต็มการประชุม ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช, 571-575: 2552

2 ความหลากหลายทาง ชีวภาพ และสารทุติยภูมิของไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

กวินนาถ บัวเรือง, พชร มงคลสุข และเลขา มาโนช

เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่ม 1 สาขาพืช, 521-527: 2552

1 Morphology and anatomy of lichen family Parmeliaceae at Phu Hin Rongkla National Park

Buaruang, K., Mongkolsuk, P. and Manoch, L.

Journal of Microscopy Society of Thailand, 23 (1), 20-24: 2552