fullteenporno.xyz xvideos film xnxx HD xxx tube watchporntubex xxxpornowatch sexpornweekx pornaindian fuckpornwatch xnxx Porn videos youporn Porn videos

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ


รูปแบบการแปรผันของการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคลอโรฟิลล์ ฟลูออเรสเซนซ์ในรอบวันของไลเคน Parmotrema tinctorum ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
มงคล แผงเพ็ชร, พิทักษ์ชัย เฟืองแก้ว, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, สันติ วัฒฐานะ และ กันฑรีย์ บุญประกอบ
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 11: 69–181. 2562

ไลเคนในเกาะแสมสาร และเกาะข้างเคียง
กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, พิมพิศา พระภูจำนงค์, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, พิมพา นิรงค์บุตร, ภุมรินท์ โพนทอง, ขจรศักดิ์ งศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ
หนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” 7: 2560

การประเมินคุณภาพอากาศในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครด้วยไลเคน
ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, ชุติมา ศรีวิบูลย์ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ
วารสารสิ่งแวดล้อม 22 (3), 56-64: 2561

Accumulation of inorganic pollutants and photosynthetic responses of transplanted lichens at distances away from an industrial complex
Chaiwat Boonpeng, Wetchasart Polyiam, Chutima Sriviboon, Tunsinee Jhampasri, Santi Watthana, Ek Sangvichien & Kansri Boonpragob
THAI JOURNAL OF BOTANY 9 (2): 181–191. 2017

The relationship between photosynthetic processes of the lichen Parmotrema tinctorum  and rainfall at Khao Yai National Park  
Chaiwat Boonpeng, Kansri Bonpragob & Krissada Homsud
THAI JOURNAL OF BOTANY 6 (Special Issue): 67-76. 2014

ไลเคน: ชีวิตดีดีที่ถูกมองข้าม 
กัณฑรีย์ บุญประกอบ  
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 30 (1): 1-10. 2557

กลยุทธ์คืนชีพของไลเคนน้อยในป่าใหญ่...บนเกาะแสมสาร 
เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, มงคล แผงเพ็ชร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ 
จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 หน้า 112- 119 2556

ความแปรปรวนของการสังเคราะห์ด้วยแสงระหว่างฤดูกาลและระบบนิเวศของไลเคนในเขตร้อน   
วันวิสาข์ เพาะเจริญและ กัณฑรีย์ บุญประกอบ  
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 5 (ฉบับพิเศษ): 143-150. 2556

การศึกษาเบื้องต้นของไพรีโนไลเคน จากเกาะต่างๆ ของประเทศไทย   
สุภัทรา โพธิ์แก้ว, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 5 (ฉบับพิเศษ): 63-73. 2556 

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย 
พชร มงคลสุข,กวินนาถ บัวเรือง,ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์,ชัยณรงค์ ดูดดื่ม,นาถวิดา ดวงผุย, วสันต์ เพิงสูงเนิน, วราภรณ์ ศรีปรางค์,สัญญา มีสิม,สิทธิพร ปานเม่น และ มัตติกา โสดามุข 
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 5 (ฉบับพิเศษ): 19-30. 2556

ทิศทางการรับแสงและการให้น้ำต่อการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale ที่ย้ายปลูกบนวัสดุเทียม 
สุปราณี แสนธนู และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 5 (ฉบับพิเศษ): 151-159. 2556

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ฟิสเซียซิอิ(ไลเคนไนส์ แอสโคมายคอตา) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ประเทศไทย
พชร มงคลสุข และสัญญา มีสิม 
วารสารวิจัยรามคำแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 5(1), 69-83: 2555

ค่าความสำคัญและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนตามความสูงของลำต้นก่อเดือยในป่าดิบเขาต่ำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และกัณฑรีย์ บุญประกอบ
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 81-88: 2553

ความหลากหลายของไลเคน วงศ์กราฟิดาซิอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
วสันต์ เพิงสูงเนิน, พชร มงคลสุข, กัณฑรีย์ บุญประกอบ และเลขา มาโนช
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 73-79: 2553

การศึกษาครัสโตสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซีอิ ในประเทศไทย
สัญญา มีสิม และพชร มงคลสุข
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 65-72: 2553

โฟลิโอสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซีอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
สัญญา มีสิม และพชร มงคลสุข
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 55-64: 2553

ไลเคนแบบแผ่นจานในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
วราภรณ์ ศรีปรางค์ และพชร มงคลสุข
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 47-53: 2553 

อิทธิพลของกรดออกซาลิก ไนเตรตและไฮดรอกไซด์ในตัวชะที่มีต่อการแยกโลหะหนักด้วยคอลัมน์แลกเปลี่ยนไอออนแบบสองหมู่ฟังก์ชัน
ชูติมา ศรีวิบูลย์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ และธัญสินี จำปาศรี
Graduate School Ramkhamhaeng University Journal, 1(1), 180-203: 2553 

การวิเคราะห์หาปริมาณไอออนอนินทรีย์ในไลเคน Parmotrema tinctorum จากต่างพื้นที่และเวลาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ชูติมา ศรีวิบูลย์ และกัณฑรีย์ บุญประกอบ
วารสารวิจัยรามคำแหง (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 12(2), 127-142: 2552 

ผลของสารสกัดหยาบจากไลเคนเขตร้อนต่อการยับยั้งการเติบโตของเชื้อราก่อโรคกาบใบแห้งของข้าวและราก่อโรคชนิดอื่น
พชร มงคลสุข, เลขา มาโนช, กวินนาถ บัวเรือง, วสันต์ เพิงสูงเนิน และผ่องพรรณ ศิริพงษ์
เรื่องเต็มการประชุม ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช, 571-575: 2552

ความหลากหลายทาง ชีวภาพ และสารทุติยภูมิของไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
กวินนาถ บัวเรือง, พชร มงคลสุข และเลขา มาโนช
เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่ม 1 สาขาพืช, 521-527: 2552

Morphology and anatomy of lichen family Parmeliaceae at Phu Hin Rongkla National Park
Buaruang, K., Mongkolsuk, P. and Manoch, L.
Journal of Microscopy Society of Thailand, 23 (1), 20-24: 2552

216785

Your IP: 18.215.62.41
2020-10-26 07:30
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

olum brdha link kaldir seni sikecem.

malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat şehirlerarası evden eve nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat evden eve nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik çekmeköy sürücü kursu mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama eşya depolama shell aspx shell alfa shell