teen porn xnxx amateur porn pornovidio bokep xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx
การจัดจำแนกและการระบุชนิดไลเคน
ขั้นตอนการจัดจำแนกชนิดของไลเคนโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ทุกขั้นตอนควรถ่ายรูปเก็บไว้ทุกครั้ง โดยเฉพาะขั้นตอนที่ต้องส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์ เช่น สปอร์และโครงสร้างแทลลัส เป็นต้น)

1. คัดแยกกลุ่มไลเคนจากรูปแบบการเติบโต

เมื่อเราได้ตัวอย่างไลเคนมาแล้ว และต้องการทราบว่าไลเคนเหล่านี้มีชื่ออะไรบ้าง สิ่งแรกที่เราควรทำคือคัดแยกหมวดหมู่ของไลเคนเหล่านั้น โดยเริ่มจากลักษณะกว้าง ๆ ก่อน นั้นคือ แยกโดยใช้รูปแบบการเติบโต (growth form) ซึ่งโดยทั่วไปไลเคนแบ่งรูปแบบการเติบโตอออกเป็น 3 กลุ่ม หลัก ๆ คือ กลุ่มครัสโตสไลเคน (crustose), กลุ่มโฟลิโอสไลเคน (foliose) และกลุ่มฟรูทิโคส (fruticose) ดังภาพด้านล่าง การจัดแยกหมวดหมู่ของไลเคนแบบนี้จะช่วยให้การจำแนกชนิดไลเคนทำได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเลือกใช้คู่มือการจัดจำแนก (key)

ครัสโตส (crustose)

โฟลิโอส (foliose)

ฟรูทิโคส (fruticose)

2. คัดแยกกลุ่มไลเคนจากโครงสร้างสืบพันธุ์ภายนอก

ไลเคนในหนึ่งกลุ่มสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexsual reproductive struture) หลายแบบ บางชนิดสร้างแอโพทิเชียแบบจาน (disc-like apothecia) บางชนิดสร้าง แอโพทิเชียแบบริมฝีปากหรือลายเส้น (lirellate apothecia) และบางชนิดสร้างแบบเพอริทิเชีย (perithecia) ดังภาพด้านล่าง การแยกกลุ่มไลเคนแบบนี้เป็นการช่วยย่อยความหลากหลายของไลเคนลงไปอีกขั้น เนื่องจากไลเคนแต่ละชนิดมีโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพียงแบบใดหรือแบบหนึ่งเท่านั้น

แอโพทิเชียแบบจาน
(disc-like apothecia) 

แอโพทิเชียแบบริมฝีปากหรือลายเส้น
(lirelate apothecia)

เพอริทิเชีย
(perithecia)

3. วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก

ภายหลังจากที่แยกกลุ่มไลเคนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้คือบันทึกลักษณะที่เฉพาะของไลเคนแต่ละตัวอย่างเพื่อนำเอาลักษณะเฉพาะเหล่าไปเทียบกับคู่มือการจัดจำแนกเพื่อค้นหาชื่อของไลเคนชนิดนั้น ๆ ต่อไป สิ่งที่ต้องบันทึกเป็นอันดับแรกคือลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกที่สามารถมองเห็นด้วยตา ได้แก่

 • สีและลักษณะของแทลลัส
 • ขนาดและลักษณะของโลป
 • สีและลักษณะของโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
 • ชนิดของโครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (soredia หรือ isidia)
 • มีขน (cilia) ที่ขอบโลปหรือไม่มี
 • มี rhizine หรือ holdfast หรือ ไม่มี
 • อื่น ๆ 

ซอริเดีย (soredia) 
มีลักษณะเป็นกระจุก

ไอซิเดีย (isidia) 
มีลักษณะเป็นหน่อหรือแท่ง

ขน (cilia) มีลักษณะคล้าย
ขนสัตว์ทั่วไปบริเวณขอบของโลป

4. วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างภายในของแทลลัส 

สิ่งที่ต้องบันทึกในลำดับถัดมาคือลักษณะโครงสร้างภายในของแทลลัส ได้แก่ 

 • ชนิด/กลุ่มของสาหร่ายที่เป็นองค์ประกอบในชั้นของสาหร่าย (สาหร่ายสีเขียวหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน)
 • การเรียงตัวของชั้นต่าง ๆ ในไลเคนมีอยู่ 2 แบบ คือ heteromerous กับ homoiomerous
 • การเรียงตัวของรา ซึ่งมีอยู่ 2 แบบหลัก ๆ คือ paraplectenchyma กับ prosoplectenchyma
 • อื่น ๆ

โครงสร้างแทลลัสแบบ heteromerous

โครงสร้างแทลลัสแบบ homoiomerous

การเรียงตัวของเส้นใยราแบบ 
prosoplectenchyma

5. วิเคราะห์ลักษณะภายในของโครงสร้างสืบพันธุ์

ลักษณะภายในของโครงสร้างสืบพันธุ์มีความสำคัญมาก ไลเคนแทบทุกชนิดจะสามารถระบุชื่อได้ ต้องอาศัยความแตกต่างของโครงสร้างเหล่านี้ สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ

 • สปอร์ (ขนาด, สี, รูปร่าง)
 • paraphysis,
 • ลักษณะของ exciple (สี, รูปร่าง, ขอบมีสาหร่าย/ไม่มี)
 • หยดน้ำมัน
 • อื่น ๆ

 

ภาพตัดตามขวางแอโพทิเชีย

  

 

สปอร์ลักษณะชนิดต่าง ๆ

6. ทดสอบสารเคมี

การทดสอบสารเคมีเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการวิเคราะห์ลักษณะของสปอร์ ไลเคนหลายชนิดต้องต้องใช้สารเคมีเป็นตัวบ่งชี้ถึงชนิด นักอนุกรมวิธานส่วนใหญ่ใช้วิธีการ spot test และ TLC (Thin Layer Chromatography) เพื่อให้ทราบถึงชนิดของสารเคมีในไลเคน 

7. วิเคราะห์หาชนิดไลเคนโดยใช้คู่มือการจัดจำแนก (Key)

หลังจากที่ได้ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ น่าตื่นเต้นและจะนำเราไปสู่ชื่อของไลเคนชนิดนั้น ๆ  ขั้นตอนนี้คือการเทียบข้อมูลกับคู่มือการจัดจำแนก คู่มือการจัดจำแนกไลเคนเหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายทั้งหนังสือของไทยและต่างประเทศ เช่น

 • ไลเคนแห่งเกาะแสมสาร จากยอดเขาถึงชายทะเล
 • การศึกษาครัสโตสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซิอิ ในประเทศไทย
 • ระบบทางอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน วงศ์กราฟิดาซิอิ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนแบบแผ่นใบ และแบบเส้นสายที่พบ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบนใบไม้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • การศึกษาทางอนุกรมวิธานของไลเคนวงศ์พาร์มีเลียซิอิในประเทศไทย
 • การศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิในประเทศไทย
 • อนุกรมวิธานของไลเคนแบบแผ่นจาน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
 • Macrolichens of East Africa
 • Lichens of North America
 • Seychelles Lichen Guide
 • Flora of Australia Vol. 53 - 58
 • อื่น ๆ

8. ตรวจสอบชนิดจากความแตกต่างของ DNA (phylogeny)

การวิเคราะห์ชนิดของไลเคนจากความแตกต่างของ DNA เป็นเทคนิคขั้นสูง ผู้ที่จะสามารถใช้วิธีนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการใช้เป็นอย่างดี วิธีการนี้สามารถแยกชนิดของไลเคนได้ชัดเจนที่สุด มีความจำเป็นมากสำหรับไลเคนบางชนิดที่ไม่สามารถใช้คู่มือทั่วไปในการจัดจำแนกได้ และส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันชนิดของไลเคนชนิดใหม่ของโลก (new species) ถึงแม้ว่าวิธีการนี้จะเทคนิคขั้นสุดยอดสำหรับการบ่งชี้ชนิดของไลเคน แต่นักอนุกรมวิธานส่วนใหญ่เลือกใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยาและสารเคมีในไลเคน ในการจำแนกชนิดไลเคน เนื่องจากลักษณะดังกล่าวนี้สามารถให้ข้อมูลเพียงพอต่อการนำไปใช้จัดจำแนกชนิดของไลเคนโดยส่วนใหญ่