Pornhub xnxx youporn teen porn xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx realpornfilms.com http://pornholo.net asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info watch latina porno xnxx amateur porn pornovidio bokep

การจัดจำแนกและการระบุชนิดไลเคน


ขั้นตอนการจัดจำแนกชนิดของไลเคนโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ทุกขั้นตอนควรถ่ายรูปเก็บไว้ทุกครั้ง โดยเฉพาะขั้นตอนที่ต้องส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์ เช่น สปอร์และโครงสร้างแทลลัส เป็นต้น)

1. คัดแยกกลุ่มไลเคนจากรูปแบบการเติบโต

เมื่อเราได้ตัวอย่างไลเคนมาแล้ว และต้องการทราบว่าไลเคนเหล่านี้มีชื่ออะไรบ้าง สิ่งแรกที่เราควรทำคือคัดแยกหมวดหมู่ของไลเคนเหล่านั้น โดยเริ่มจากลักษณะกว้าง ๆ ก่อน นั้นคือ แยกโดยใช้รูปแบบการเติบโต (growth form) ซึ่งโดยทั่วไปไลเคนแบ่งรูปแบบการเติบโตอออกเป็น 3 กลุ่ม หลัก ๆ คือ กลุ่มครัสโตสไลเคน (crustose), กลุ่มโฟลิโอสไลเคน (foliose) และกลุ่มฟรูทิโคส (fruticose) ดังภาพด้านล่าง การจัดแยกหมวดหมู่ของไลเคนแบบนี้จะช่วยให้การจำแนกชนิดไลเคนทำได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเลือกใช้คู่มือการจัดจำแนก (key)

ครัสโตส (crustose) 

โฟลิโอส (foliose) 

ฟรูทิโคส (fruticose) 

2. คัดแยกกลุ่มไลเคนจากโครงสร้างสืบพันธุ์ภายนอก

ไลเคนในหนึ่งกลุ่มสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexsual reproductive struture) หลายแบบ บางชนิดสร้างแอโพทิเชียแบบจาน (disc-like apothecia) บางชนิดสร้าง แอโพทิเชียแบบริมฝีปากหรือลายเส้น (lirellate apothecia) และบางชนิดสร้างแบบเพอริทิเชีย (perithecia) ดังภาพด้านล่าง การแยกกลุ่มไลเคนแบบนี้เป็นการช่วยย่อยความหลากหลายของไลเคนลงไปอีกขั้น เนื่องจากไลเคนแต่ละชนิดมีโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพียงแบบใดหรือแบบหนึ่งเท่านั้น

 

แอโพทิเชียแบบจาน
(disc-like apothecia) 

 

แอโพทิเชียแบบเส้น
(lirrelate apothecia)

 

เพอริทิเชีย
(perithecia)

3. วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก

ภายหลังจากที่แยกกลุ่มไลเคนเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้คือบันทึกลักษณะที่เฉพาะของไลเคนแต่ละตัวอย่างเพื่อนำเอาลักษณะเฉพาะเหล่าไปเทียบกับคู่มือการจัดจำแนกเพื่อค้นหาชื่อของไลเคนชนิดนั้น ๆ ต่อไป สิ่งที่ต้องบันทึกเป็นอันดับแรกคือลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกที่สามารถมองเห็นด้วยตา ได้แก่

 • สีและลักษณะของแทลลัส
 • ขนาดและลักษณะของโลป
 • สีและลักษณะของโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
 • ชนิดของโครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (soredia หรือ isidia)
 • มีขน (cilia) ที่ขอบโลปหรือไม่มี
 • มี rhizine หรือ holdfast หรือ ไม่มี
 • อื่น ๆ

 

ซอริเดีย (soredia) 
มีลักษณะเป็นกระจุก

 

ไอซิเดีย (isidia) 
มีลักษณะเป็นหน่อหรือแท่ง

 

ขน (cilia) มีลักษณะคล้าย
ขนสัตว์ทั่วไปบริเวณขอบของโลป

4. วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างภายในของแทลลัส 

สิ่งที่ต้องบันทึกในลำดับถัดมาคือลักษณะโครงสร้างภายในของแทลลัส ได้แก่ 

 • ชนิด/กลุ่มของสาหร่ายที่เป็นองค์ประกอบในชั้นของสาหร่าย (สาหร่ายสีเขียวหรือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน)
 • การเรียงตัวของชั้นต่าง ๆ ในไลเคนมีอยู่ 2 แบบ คือ heteromerous กับ homoiomerous
 • การเรียงตัวของรา ซึ่งมีอยู่ 2 แบบหลัก ๆ คือ paraplectenchyma กับ prosoplectenchyma
 • อื่น ๆ

 

โครงสร้างแทลลัสแบบ heteromerous

 

โครงสร้างแทลลัสแบบ homoiomerous

การเรียงตัวของเส้นใยราแบบ 
prosoplectenchyma

5. วิเคราะห์ลักษณะภายในของโครงสร้างสืบพันธุ์

ลักษณะภายในของโครงสร้างสืบพันธุ์มีความสำคัญมาก ไลเคนแทบทุกชนิดจะสามารถระบุชื่อได้ ต้องอาศัยความแตกต่างของโครงสร้างเหล่านี้ สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ

 • สปอร์ (ขนาด, สี, รูปร่าง)
 • paraphysis,
 • ลักษณะของ exciple (สี, รูปร่าง, ขอบมีสาหร่าย/ไม่มี)
 • หยดน้ำมัน
 • อื่น ๆ

 ภาพตัดตามขวางแอโพทิเชีย

 สปอร์ลักษณะชนิดต่าง ๆ

6. ทดสอบสารเคมี

การทดสอบสารเคมีเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการวิเคราะห์ลักษณะของสปอร์ ไลเคนหลายชนิดต้องต้องใช้สารเคมีเป็นตัวบ่งชี้ถึงชนิด นักอนุกรมวิธานส่วนใหญ่ใช้วิธีการ spot test และ TLC (Thin Layer Chromatography) เพื่อให้ทราบถึงชนิดของสารเคมีในไลเคน

7. วิเคราะห์หาชนิดไลเคนโดยใช้คู่มือการจัดจำแนก (Key)

หลังจากที่ได้ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ น่าตื่นเต้นและจะนำเราไปสู่ชื่อของไลเคนชนิดนั้น ๆ  ขั้นตอนนี้คือการเทียบข้อมูลกับคู่มือการจัดจำแนก คู่มือการจัดจำแนกไลเคนเหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายทั้งหนังสือของไทยและต่างประเทศ เช่น

 • ไลเคนแห่งเกาะแสมสาร จากยอดเขาถึงชายทะเล
 • การศึกษาครัสโตสไลเคน วงศ์ฟิสเซียซิอิ ในประเทศไทย
 • ระบบทางอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน วงศ์กราฟิดาซิอิ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนแบบแผ่นใบ และแบบเส้นสายที่พบ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบนใบไม้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 • การศึกษาทางอนุกรมวิธานของไลเคนวงศ์พาร์มีเลียซิอิในประเทศไทย
 • การศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิในประเทศไทย
 • อนุกรมวิธานของไลเคนแบบแผ่นจาน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
 • Macrolichens of East Africa
 • Lichens of North America
 • Seychelles Lichen Guide
 • Flora of Australia Vol. 53 - 58
 • อื่น ๆ

8. ตรวจสอบชนิดจากความแตกต่างของ DNA (phylogeny)

การวิเคราะห์ชนิดของไลเคนจากความแตกต่างของ DNA เป็นเทคนิคขั้นสูง ผู้ที่จะสามารถใช้วิธีนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการใช้เป็นอย่างดี วิธีการนี้สามารถแยกชนิดของไลเคนได้ชัดเจนที่สุด มีความจำเป็นมากสำหรับไลเคนบางชนิดที่ไม่สามารถใช้คู่มือทั่วไปในการจัดจำแนกได้ และส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันชนิดของไลเคนชนิดใหม่ของโลก (new species) ถึงแม้ว่าวิธีการนี้จะเทคนิคขั้นสุดยอดสำหรับการบ่งชี้ชนิดของไลเคน แต่นักอนุกรมวิธานส่วนใหญ่เลือกใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยาและสารเคมีในไลเคน ในการจำแนกชนิดไลเคน เนื่องจากลักษณะดังกล่าวนี้สามารถให้ข้อมูลเพียงพอต่อการนำไปใช้จัดจำแนกชนิดของไลเคนโดยส่วนใหญ่

179990

Your IP: 3.226.255.55
2019-10-14 04:16
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

çeviri malatya oto kiralama malatya web tasarım hacklink satın al parça eşya taşıma sadrazam shell alfa shell şehirler arası nakliyat şehirler arası evden eve nakliyat oto ekspertiz büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü metal galvanizli sac paslanmaz sac medyum tavsiyeleri medyum şikayetleri medyum yorumları medyum dolunay medyum aşk büyüsü paykasa metal hrp sac paslanmaz çelik web tasarım seo hazır web sitesi evcil hayvan taşıma da pa checker betmatik astropay bozdurmak istiyorum astropay paykwik