teen porn xnxx amateur porn pornovidio bokep xhamster teen porn xvideos xnxx xnxx Tube8 Xhamster xnxx
ประวัติความเป็นมา
หน่วยวิจัยไลเคน แห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2537 โดยคณาจารย์จาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย รศ. ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ ผศ. ดร.ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ รศ. พชร มงคลสุข และผศ. ดร.เอก แสงวิเชียร

ภาพที่ 1 คณาจารย์และนักศึกษาผู้แรกเริ่มก่อตั้งหน่วยวิจัยไลเคน ผศ.ดร. ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ (คนซ้ายสุด แถวที่ 2), รศ.ดร. กัณฑรีย์ บุญประกอบ (คนกลาง แถวที่ 2) และ รศ. พชร มงคลสุข (คนขวาสุด แถวที่ 2)

 

ภาพที่ 2 คณาจารย์ผู้ก่อตั้งหน่วยวิจัยไลเคน ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Prof. Dr. Hawksworth (จากซ้าย แถวหน้า คนที่ 2 ) ผศ. ดร. เอก แสงวิเชียร (คนที่ 3 ถัดจาก Dr. Hawksworth) และนักศึกษา
หน่วยวิจัยไลเคนแห่งนี้อยู่ในสังกัดของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมีสำนักงานหลักอยู่ที่ตึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (SCO) ชั้น 3, ห้อง 318 ภายในหน่วยวิจัยประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ไลเคน (RAMK Herbarium) ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บตัวอย่างไลเคนที่รวบรวมจากทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ไลเคนที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียอาคเนย์ นอกจากนี้เรายังมีห้องสมุดไลเคนซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับไลเคนที่สำคัญแห่งหนึ่ง และเรายังมีห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำการศึกษาของนักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องไลเคนหน่วยวิจัยไลเคนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมตัวอย่างไลเคนของประเทศไทย และเก็บรวบรวมตัวอย่างไลเคนเหล่านั้นไว้ในพิพิธภัณฑ์ไลเคนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษา นอกจากจะมุ่งเน้นถึงการศึกษาและวิจัยแล้วเรายังมุ่งเน้นถึงการบริการด้านวิชาการด้วย เรามีความยินดีที่จะจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ และจัดกิจกรรมออกภาคสนามให้กับบุคคลที่สนในทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เราเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่าง ๆ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง/ปี เรามีกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มทุกปี นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม สังคม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

ภาพที่ 3 กิจกรรมฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการให้กับนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจ

 

ภาพที่ 4 กิจกรรมฝึกอบรมในภาคสนามให้กับหน่วยงานที่สนใจ ในภาพคืออาสาสมัครมูลนิธิโลกสีเขียว

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยวิจัยแห่งนี้ได้ทำการศึกษาความหลากหลายของไลเคนเกือบทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาหลายรุ่น ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ได้เติบใหญ่และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวต่อไป เช่น  อ. ดร. ขจรศักด์ วงค์ชีวรัตน์, อ. กวินนาถ บัวเรือง, อ. เวชศาสตร์ พลเยี่ยม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง อ. ดร. ขวัญเรีือน พาป้อง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ. จุฑารัตน์ สุจริตธุระการ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร. สิทธิพร ปานเม่น เจ้าหน้าที่ The Field Musium ประเทศสหรัฐอเมริกา และนักวิจัยอื่นอีกมากมายซึ่งทำงานอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบัน หน่วยวิจัยไลเคนแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีสมาชิกมากกว่า 20 คน มีเครือข่ายความร่วมมือมากกว่า 10 มหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศอีกมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก