อาจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง

Dr. Chaiwat Boonpeng

 

นักวิจัย (นิเวศสรีรวิทยาไลเคน)

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด: Ph.D. (ชีววิทยา)

 

02-3108395, 087-6915442

chaiwat.b@ru.ac.th

chaiwat.bioru@rumail.ru.ac.th

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 


บทความวิจัย (research article) และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

Boonpeng, C., Sangiamdee, D., Noikrad, S., Watthana, S., & Boonpragob, K. (2020). Metal Accumulation in Lichens as a Tool for Assessing Atmospheric Contamination in a Natural Park. Environment and Natural Resources Journal, 18(2), 166-176.

มงคล แผงเพ็ชร, พิทักษ์ชัย เฟืองแก้ว, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, สันติ วัฒฐานะ และ กันฑรีย์ บุญประกอบ. (2562). รูปแบบการแปรผันของการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ในรอบวันของไลเคน Parmotrema tinctorum ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 11(2): 169–181.

ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง,ดวงกมล เสงี่ยมดีสุธาทิพย์ น้อยกรัด และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2562). การวิเคราะห์ปริมาณสารโลหะที่สะสมในไลเคนเพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (หน้า 50-51). กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ.

Boonpeng, C., Sriviboon, C., Polyiam, W., Sangiamdee, D., Watthana, S., & Boonpragob, K. (2018). Assessing atmospheric pollution in a petrochemical industrial district using a lichen-air quality index (LiAQI). Ecological Indicators, 95, 589-594.

ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, ชุติมา ศรีวิบูลย์ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2561). การประเมินคุณภาพอากาศในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครด้วยไลเคน. วารสารสิ่งแวดล้อม ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 หน้า 56-64.

Boonpeng, C., Polyiam, W., Sriviboon, C., Jhampasri, T., Watthana, S., Sangvichien, E. & Boonpragob, K. (2017). Accumulation of inorganic pollutants and photosynthetic responses of transplanted lichens at distances away from an industrial complex. Thai Journal of Botany, 9(2): 181–192.

Boonpeng, C., Polyiam, W., Sriviboon, C., Sangiamdee, D., Jhampasri, T. & Boonpragob, K. (2017, June). Air quality in the Map Ta Phut industrial area assessed by transplanted lichens. Poster session presented at the 12th Science and Technology Conference for Youths. Bangkok, Thailand

Boonpeng, C., Polyiam, W., Sriviboon, C., Jhampasri, T., & Boonpragob, K. (2017). Lichen as a biomonitor of nitrogen and sulfur depositions in petrochemical, agricultural and forested areas in Thailand. In the XIX International Botanical Congress (p. 265). Shenzhen, China

Boonpeng, C., Polyiam, W., Sriviboon, C., Sangiamdee, D., Watthana, S., Nimis, P. L. & Boonpragob, K. (2017). Airborne trace elements near a petrochemical industrial complex in Thailand assessed by the lichen Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale. Environmental Science and Pollution Research, 24: 12393–12404.

Boonpeng, C., Polyiam, W., Sriviboon, C., Sangiamdee, D., Jhampasri, T., Watthana, S., & Boonpragob, K. (2016). Biomonitoring of atmospheric deposition from petrochemical industry in Thailand by the lichen Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale. In the 8th International Association for Lichenology Symposium (p. 62). Helsinki, Finland: University of Helsinki.

ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สันติ วัฒฐานะ, และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2559). รงควัตถุที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของไลเคน มีประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบของมลภาวะทางอากาศของการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มาบตาพุด. ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (หน้า 239-240). อุบลราชธานี: ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ดวงกมล เสงี่ยมดี, ชูติมา ศรีวิบูลย์ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2558). การใช้วัสดุชีวภาพตรวจวัด As, Cd, Hg และ Pb ในบรรยากาศบริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มาบตาพุด จังหวัดระยอง ด้วยการย้ายปลูกไลเคน. ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (หน้า 62). กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Boonpeng, C.,Polyiam, W., Sangiamdee, D., Watthan, S., Sriviboon, C. & Boonpragob, K. (2014). A preliminary study of air pollution around Map Ta Phut Industrial Estate, Thailand, by transplanting the lichen Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale. In The 10th International Mycological Congress (p. 627). Bangkok: National Center for Genetic Engineering and Biotechnology. 

Boonpeng, C., Boonpragob, K. & Homsud, K.(2014). The relationship between photosynthetic processes of the lichen Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale and rainfall at Khao Yai National Park. Thai Journal of Botany, 6(Special Issue), 67 – 76.

Boonpeng, C., Jhampasri, T., Sriviboon, C. & Boonpragob, K. (2012). Using lichen as bio-indicator of heavy metal pollution at the national heritage park, rural area and some public parks in Bangkok. In The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (p. 270). Chiang Mai: The Science Society of Thailand under the Patronage His Majesty the King in Association with Faculty of Science, Chiang Mai University.

Boonpeng, C., & Boonpragob, K. (2012). The effects of atmospheric pollutants in Bangkok public parks on the physiological processes of the lichen Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale. In The 7th Symposium International Association for Lichenology (p. 169). Bangkok: Ramkhamhaeng University Press.

ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2555). การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการสะสมสารมลพิษในไลเคนย้ายปลูก Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale (Parmeliaceae). ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (หน้า 30). สงขลา: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2554). การประเมินคุณภาพอากาศจากกรุงเทพมหานครถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยการย้ายปลูกไลเคน Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6 (หน้า 160). กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

ชัยวัฒน์  บุญเพ็ง, บังอร วรรณลัก และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2554). สภาวะเหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงของไลเคน Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale จากป่าดิบแล้งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Boonpeng, C., Jhampasri, T., & Boonpragob, K. (2010). Assessing air quality of public parks in Bangkok by heavy metals accumulated in the barks of royal palm trees, and lichen distribution. In The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (p. 98). Bangkok: The Science Society of Thailand under the Patronage His Majesty the King in Association with Faculty of Science and Technology, Thammasat University.

Boonpeng, C., Sangvichien, E., & Boonpragob, K. (2009). Efficiency of PS II in epiphytic lichen Parmotrema tinctorum after transplantation to air polluted area. In The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (p. 62). Chonburi: The Science Society of Thailand under the Patronage His Majesty the King in Association with Faculty of Science, Burapha University.

รุ่งอรุณ ถนอมจิตร, ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2552). ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร. ใน รายงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (หน้า 99-103). กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

Boonpeng, C., Thanomjitt, R., & Boonpragob, K. (2008). Using chlorophyll fluorescence of lichen to evaluate air quality of public parks in Bangkok. In The 34th Congress on Science and Technology of   Thailand (p. 69). Bangkok: The Science Society of Thailand under the Patronage His Majesty the King in Association with Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

204313

Your IP: 34.204.168.209
2020-06-06 10:19
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

çeviri malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat türkiye şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum zeynel eroğlu medyum aşk büyüsü metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik mekjoy seo seo kursu adıyaman tütünü çelikhan tütünü sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop istanbul izmir evden eve nakliyat depolama viagra fiyatı cialis fiyat