อาจารย์เวชศาสตร์ พลเยี่ยม

Mr. Wetchasart Polyiam

 

นักวิจัย (นิเวศสรีรวิทยาไลเคน)

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด: วท.ม. (ชีววิทยา)

 

02-3108395

wetchasart1p@gmail.com

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่


หนังสือ

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม. (2556) ไลเคน จุดเล็ก ๆ ในธรรมชาติ. จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5: 108 – 111.

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, มงคล แผงเพ็ชร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2556). กลยุทธ์คืนชีพของไลเคนน้อยในป่าใหญ่...บนเกาะแสมสาร. จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5: 112- 119.

หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2556). คู่มือนักสำรวจธรรมชาติกระเป๋า: ไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) (แผ่นพับ).

หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2553). “ไลเคน” สถาปัตยกรรมแห่งธรรมชาติ (แผ่นพับ).

หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2552). คู่มือนักสำรวจธรรมชาติกระเป๋า: ไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (แผ่นพับ).

กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ กวินนาถ บัวเรือง. (2550). ไลเคนแห่งเกาะแสมสาร จากยอดเขาถึงชายทะเล. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ. 136 หน้า.

หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2547). ความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 114 หน้า.

 

บทความวิจัย (research article) และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

Polyiam, W., Phokaeo, S., Senglek, S., Fuangkeaw, P., Watthana, S. & Boonpragob, K. (2014). Lichen communities in changing forest structures in a natural heritage site of a tropical rain forest, Thailand. In The 10th International Mycological Congress (p. 627). Bangkok: National Center for Genetic Engineering and Biotechnology.

Boonpeng, C.,Polyiam, W., Sangiamdee, D., Watthan, S., Sriviboon, C. & Boonpragob, K. (2014). A preliminary study of air pollution around Map Ta Phut Industrial Estate, Thailand, by transplanting the lichen Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale. In The 10th International Mycological Congress (p. 627). Bangkok: National Center for Genetic Engineering and Biotechnology.

Mongkol Phaengphech, Pitakchai Fuangkaew, Sumrit Senglek, Wetchasart Polyiam, Kanchit Srinoppawan, Santi Watthana, Kansri Boonpragob. (2014). Daily microclimatic factor of the horizontally transplanted habitat and its influences on metabolic activity and growth of the lichen Parmatrema tintorum at Khao Yai National Park. In The 40th Congress on Science and Technology of Thailand. Khon Kaen.

Supattara Phokaeo, Kawinnat Buaruang, Wetchasart Polyiam, Kajonhsak Vongshewarat, Sanya Meesim, Pimpa Nirongbut, Poomarin Ponthong, Kansri Boonpragob. (2014). Diversity and distribution of lichen Porina (Trichotheliaceae, Ascomycota) in the islands of Thailand. In The 40th Congress on Science and Technology of Thailand. Khon Kaen.

ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, จุฑามาศ พระภูจานงค์, สุภัทรา โพธิแก้ว, กลวัชร อุปถัมภ์, และ พัทธนันท์ นุชคง. (2556). การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเบื้องต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี. ใน การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6.

สุภัทรา โพธิ์แก้ว, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, สัญญา มีสิม, พิมพา นิรงค์บุตร, และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2556). ไพรีโนไลเคนที่สร้างสปอร์แบบไม่มีสี จากการศึกษาเบื้องต้นตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6. กาญจนบุรี: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ.

Polyiam, W., Pangpet, M., Wannalux, B., Boonpeng, C., Santanoo, S., Pohjaroen, W., Senglek, S. & Boonpragob, K. (2012). Ecological study of lichens in Thailand. The 7th International Association for Lichenology Symposium. 9-13 January 2012, Bangkok, Thailand.

Polyiam W., Seeiam D., Phokaeo S., Boonpragob K. (2012). Succession of lichens on substrates in tropical forests in Thailand. The 7th International Association for Lichenology Symposium. 9-13 January 2012, Bangkok, Thailand.

Senglek, S., Polyiam, W. and Boonpragob, K. 2012. Diversity of lichens along the elevation gradient at Khao Yai National Park. The 7th International Association for Lichenology Symposium. 9-13 January 2012, Bangkok, Thailand.

Wannalux B, Polyiam W, Boonpragob K. (2012). Variation in the growth rates of Lichens over the course of a long-term investigation in the tropical forests at Khao yai national park, Thailand. The 7th International Association for Lichenology Symposium. 9-13 January 2012, Bangkok, Thailand.

Senglek, S., Fuangkeaw, F., Polyiam, W. and Boonpragob, K. 2012. The influence of some environmental factor to lichen communities on Alstonia scholaris (L.) R. Br. at Khao Yai National park. 6th Botanical conference of Thailand.

Pitakchai Fuangkeaw, Sumrit Senglek, Wetchasart Polyiam, Kansri Boonpragob. (2012). Using lichen diversity value (LDV) to assess environmental quality in Bangkok and remote area in Thailand. The 38th Congress on Science and Technology of Thailand : 2012 : Empress Convention Centre, Chiang Mai.

BungonW annalux. Supattar pahokaeo. Wanwisa Pohjaroen. Wetchasart Polyiam and Kansri Boonpragob. (2012). Microhabitat Integration of Lichenized Fungi Communities on Rock inThe Secondary Forest at Khao Yai National Park. The 6th Thai Mycological Conference & The Annual Meeting of Thai Mycological  Association (TMA) 2011, 6 March 2012. Rama gardens hotel, Bangkok, Thailand.

Senglek, S., Polyiam, W. and Boonpragob, K. 2012. Interspecific association between Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale and Dirinaria applanata (Fée) D.D. Awasthi on rock in secondary forest at Khao Yai National Park. The 6th Thai Mycological Conference & The Annual Meeting of Thai Mycological  Association (TMA) 2011, 6 March 2012. Rama gardens hotel, Bangkok, Thailand.

Phimpha Nirongbutr, SupanneeTodtan, Pumarin Ponthong, Kawinnat Buaruang, Wetchasart Polyiam, Kajohnsak Vongshewarat, Ek Sangvichien, Phachara Mongkolsuk and Kansri Boonpragob. (2012). Lichen Herbarium Database at Ramkhamhaeng University. The 6th Thai Mycological Conference & The Annual Meeting of Thai Mycological  Association (TMA) 2011, 6 March 2012. Rama gardens hotel, Bangkok, Thailand.

ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2555). การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการสะสมสารมลพิษในไลเคนย้ายปลูก Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale (Parmeliaceae). ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (หน้า 30). สงขลา: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Senglek, S., Chaiyong, A., Polyiam, W. and Boonpragob, K. 2011. Bark pH of urban trees and existence of the epiphytic lichens. 5th Botanical conference of Thailand.

Senglek, S., Polyiam, W. and Boonpragob, K. 2011. Species diversity and distribution pattern of lichens along altitudinal gradient at Khao Yai National Park. 37th Congress on Science and Technology of Thailand.

Supranee Santanoo, Wetchasart Polyiam, Kansri Boonpragob. (2011). Growing capacity of different thallus structure and size of Parmotrema tinctorum lichen on artificial substrates. The 37th Congress on science and technology of Thailand (STT37). 10-12 October 2011. Centara grand & Bangkok convention center at centralworld, Bangkok, Thailand.

Bungon Wannalux, Wetchasart Polyiam, Kansri Boonpragob. (2011). The influences of rainfall on survival and growth of chlorolichens and cyanolichens in the lower montane forest at Khao yai National Park. The 37th Congress on science and technology of Thailand (STT37). 10-12 October 2011. Centara grand & Bangkok convention center at centralworld, Bangkok, Thailand.

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม(2556). ไลเคน จุดเล็ก ๆ ในธรรมชาติ. จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 หน้า 108 - 111.

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, มงคล แผงเพ็ชร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2556). กลยุทธ์คืนชีพของไลเคนน้อยในป่าใหญ่...บนเกาะแสมสาร. จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5 หน้า 112- 119.

สุภัทรา โพธิ์แก้ว, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2556). การศึกษาเบื้องต้นของไพรีโนไลเคน จากเกาะต่างๆ ของประเทศไทย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 5 (ฉบับพิเศษ): 63-73.

สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2553). ค่าความสำคัญและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนตามความสูงของลำต้นก่อเดือยในป่าดิบเขาต่ำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, 2(พิเศษ), 81-88.

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, รุ่งอรุณ ถนอมจิตร, ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง, สัญญา มีสิม และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2552). ไลเคนในสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร และการชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม. เอกสารประกอบการประชุมและวิจัยประจำปี 2552. หน้า 51-63.

Boonpragob, K. & Polyaim, W. (2007). Ecological groups of lichen along environmental gradients on two different host tree species in the tropical rain forest at Khao Yai National Park, Thailand. Bibliotheca Lichenologica, 96, 25-48.

204329

Your IP: 34.204.168.209
2020-06-06 12:06
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

çeviri malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat türkiye şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum zeynel eroğlu medyum aşk büyüsü metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik mekjoy seo seo kursu adıyaman tütünü çelikhan tütünü sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop istanbul izmir evden eve nakliyat depolama viagra fiyatı cialis fiyat