ผศ. ดร. กวินนาถ บัวเรือง

Asst. Prof. Dr. Kawinnat Buaruang

 

ภัณฑารักษ์ (พิพิธภัณฑ์ไลเคน)

นักวิจัย (อนุกรมวิธานไลเคน)

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด: วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)

 

02-3108395

bkawinnat@gmail.com

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่


หนังสือ

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม. (2556) ไลเคน จุดเล็ก ๆ ในธรรมชาติ. จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5: 108 – 111.

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, มงคล แผงเพ็ชร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, กัณฑรีย์ บุญประกอบ. (2556). กลยุทธ์คืนชีพของไลเคนน้อยในป่าใหญ่...บนเกาะแสมสาร. จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 5: 112- 119.

อรอุมา เพียซ้าย (2555). บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพรา. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ. 760 หน้า. (ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ)

หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2554). Lichen in Mangrove Forest at Trat Province, Thailand (แผ่นพับ)

กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ กวินนาถ บัวเรือง. (2550). ไลเคนแห่งเกาะแสมสาร จากยอดเขาถึงชายทะเล. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ. 136 หน้า.

หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง. (2547). ความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 114 หน้า.

 

บทความวิจัย (research article) และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, จุฑามาศ พระภูจำนงค์, สุภัทรา โพธิแก้ว, กลวัชร อุปถัมภ์, และ พัทธนันท์ นุชคง 2556. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเบื้องต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นาสิ่งดีงามสู่ตาโลก” (21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556): 406-411.

สุภัทรา โพธิ์แก้ว, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, สัญญา มีสิม, พิมพา นิรงค์บุตร, และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. 2556. ไพรีโนไลเคนที่สร้างสปอร์แบบไม่มีสี จากการศึกษาเบื้องต้นตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 ทรัพยากรไทย : นาสิ่งดีงามสู่ตาโลก: 2556 : เขื่อนศรีนครินทร์, กาญจนบุรี  (21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556): 772-778.

เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, เดือนเพ็ญ สีเอี่ยม, พิมพา นิรงค์บุตร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงชีวรัตน์, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. 2554. ไลเคนบนหิน จากเกาะต่างๆ ของประเทศไทย มุมมองจากการสำรวจสู่การอนุรักษ์. การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ : 2554 : หนองระเวียง, นครราชสีมา (1-7 พฤศจิกายน 2554): 89-100.

Buaruang, K. and P. Mongkolsuk. 2014. Hypotrachyna (Lichenizied Ascomycota) in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province. The Proceeding of 40th Congress on Science and Technology of Thailand (2 - 4 December 2014), Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen.

Buaruang, K., Meesim, S., Nirongbut, P., Phokaeo, S., Boonpragob, Mongkolsuk, P. and P. Divakar 2014 Parmeliaceae (lichenized Ascomycota) lichens in Thailand: the genus Bulbothrix. The Proceeding of 10thInternational Mycological Congress (3-8 August 2014), Bangkok, Thailand.

Phokaeo, S., Buaruang, K., Polyiam, W., Vongshewarat, K., Meesim, S. Nirongbut, P., Ponthong, P. and K. Boonpragob. 2014. Diversity and distribution of lichen Porina (Trichotheliaceae, Ascomycota) in the Islands of Thailand. The Proceeding of 40th Congress on Science and Technology of Thailand (2 - 4 December 2014), Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen.

Buaruang, K., Manoch, L., Mongkolsuk, P., Divakar, D. K., Hawksworth, D. L. and A. Crespo. 2013. Parmeliaceae (lichenized Ascomycota) in Phu Luang Wildlife Sanctuary. The Proceeding of 14th the Royal Golden Jubilee – Ph.D. (5-7 April 2013) Pattaya, Chonburi: 241.

Mongkolsuk, P., Buaruang, K., Vongshewarat, K., Doodurm, C., Dangphui, N., Poengsungnoen, V., Sriprang, V., Meesim, S., Parnmen, S. and Sodamuk, M. 2013. Biodiversity of lichen in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province. The Proceeding of 7th Botanical Conference of Thailand (3-5 April 2013) Ramkhamhaeng University, Bangkok.

Phokaeo, S., Polyiam, W., Buaruang, K., Vongshewarat, K. and K. Boonpragob. 2013 Preliminary study on the Pyrenolichens from the Islands of Thailand. The Proceeding of 7th Botanical Conference of Thailand (3-5 April 2013) Ramkhamhaeng University, Bangkok.

Buaruang, K., Nirongbutr, P., Mongkolsuk, P., Boonpragob K. and L. Manoch 2012. Biodiversity of Parmotrema (Parmeliaceae: Lichenized Ascomycota) in Thailand. The Proceeding of 6th Thai Mycological Conference (6 March 2012) Bangkok, Thailand.

Meesim, S., Mongkolsuk, P., Boonpragob, K., Buaruang, K., Manoch, L. and Kalb, K. J. 2012. The lichens family Physciaceae (Lecanorales, Ascomycota) in Thailand. The 7th Intenational Association for Lichenology Symposium, Chao Praya Park Hotel, Bangkok. (2-8 August 2012): 138.

Nirongbutr, P., Todtan, S., Ponthong, P., Buaruang, K., Polyiam, W., Vongshewarat, K., Sangvichien, E., Mongkolsuk, P. and K. Boonpragob. 2012. Lichen Herbarium Database at Ramkhamhaeng University. The Proceeding of 6th Thai Mycological Conference (6 March 2012) Bangkok, Thailand.

Buaruang, K., Mongkolsuk, P., Boonpragob, K. and L. Manoch. 2011. Taxonomy and biodiversity of foliose lichen family Parmeliaceae from Phu Luang Wildlife Sanctuary, Lori province. The Proceeding of 1stTaxonomy and Systematics in Thailand (2-4 May 2011), Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok.

Buaruang, K., Nirongbutr, P., Mongkolsuk, P., Boonpragob K. and L. Manoch 2011. Biodiversity of foliose Parmeliaceae (lichenized Ascomycota) in Thailand. The Proceeding of 79th Annual Meeting of Mycological Society of America. (2-5 August 2011) Fairbanks, Alaska, USA.

Meesim, S., Mongkolsuk, P., Boonpragob, K., Buaruang, K., Kalb, K. and L. Manoch. 2011. Crustose and Placoid Physciaceae (Lichenized Ascomycota) in Thailand. The Proceeding of 37th Congress on Science and Technology of Thailand (10 – 12 October 2011), Centara Grand at Central World Hotel, Bangkok.

Mongkolsuk, P., Buaruang, K., Polyium, P., Vongchewarat, K., Phokaeo, S., Seeiam, Nirongbutr, P., Sangwisut, T. and M. Sodamuk. 2011. Lichens in Mangrove Forest at Ban Pak Klong Num Chiew, Muang District, and     Black Sand Beach Laem Ngob District, Trat Province. The Proceeding of 37th Congress on Science and Technology of Thailand (10 – 12 October 2011), Centara Grand at Central World Hotel, Bangkok.

Buaruang, K., Nirongbutr, P., Phontong, P., Sangwichien E. and K. Boonpragob. 2010. Type specimens of lichen in herbarium of Ramkhamhaeng University. The Proceeding of 4th Botanical Conference of Thailand (24-26 March 2010) Chiang Mai.

Buaruang, K., L. Manoch, P. Mongkolsuk. 2010. Biodiversity of Parmeliaceae at Phu Luang wildlife sanctuary, their secondary metabolites and bioactivities against some plant pathogenic fungi. The Proceeding of 9th International Mycological Congress. The Biology of Fungi. (1-6 August 2010) Edinburgh, UK.

Buaruang, K., L. Manoch, P. Mongkolsuk. 2010. Biodiversity of foliose lichen at Phu Luang wildlife sanctuary. . The Proceeding of 5th Thai Mycological Conference, Bangkok, Thailand (7 December 2010) Kasetsart University, Bangkok: 35.

Dangphui, N., Mongkolsuk, P., Vongshewarat, K. and K. Buaruang. 2010. Biodiversity of Usnea(Parmeliaceae; Lecanoraceae) of Phu Luang Wildlife Sanctuary at Loei province, Thailand. The Proceeding of 5th Thai Mycological Conference, Bangkok, Thailand (7 December 2010) Kasetsart University, Bangkok.

Meesim, S., Mongkolsuk, P., Vongshewarat, K., Buaruang, K. and K. Kalb. 2010. Biodiversity of lichens family Physciaceae at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province, Thailand. The Proceeding of 5th Thai Mycological Conference, Bangkok, Thailand (7 December 2010) Kasetsart University, Bangkok.

Parnchawang, K., Mongkolsuk, P., Vongshewarat, K. and K. Buaruang. 2010. Study of Thelotremataceae (Ascomycota, Ostropales) lichens at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province. The Proceeding of 5th Thai Mycological Conference, Bangkok, Thailand (7 December 2010) Kasetsart University, Bangkok.

Sangvichien, E., Sanglarpchareonkit, M., Polyiam, W., Mongkolsuk, P., Buaruang, K., Luangsuphabool, T., Piepkiew, J. and K. Boonpragob. 2010. Tropical lichens Mycobionts: After a decade of studied. The Proceeding of 5th Thai Mycological Conference, Bangkok, Thailand (7 December 2010) Kasetsart University, Bangkok 

Buaruang, K., Scharnagl, K., Divakar, P., Leavitt, S. D., Crespo, A., Nash, T. H., Manoch, L., Lücking, R. and Lumbsch, H. T. 2015. Molecular data support Pseudoparmelia as a distinct lineage related to Relicina andRelicinopsis (Ascomycota, Lecanorales). The Lichenologist 47(1): 43–49.

Mongkolsuk, P., Buaruang, K., Vongshewarat, K. Dooddurm, C., Dangphui, N., Poengsungnoen, V., Sriprang, V., Meesim, S., Parnmen, S. and M. Sodamuk. 2013. Biodiversity of lichens in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei province. Thai Journal of Botany 5 (Special Issue): 19-30.

PhoKaeo, S., Polyiam, W., Buaruang, K., Vongshewarat, K. and Boonpragob, K. 2013. Preliminary study on the Pyrenolichens from the Islands of Thailand. Thai Journal of Botany 5 (Special Issue): 63-73.

Kalb, K., Buaruang, K., Mongkolsuk, P. and K. Boonpragob 2012. New or otherwise interesting lichens. VI, including a lichenicolous fungus. Phytotaxa, 42: 35-47.

Kalb, K., Buaruang, K., Papong, K. and K. Boonpragob 2009. New or otherwise interesting lichens from the tropics, including the lichen genus Ramboldia in Thailand. Mycotaxon, 110: 109-123.

Buaruang, K., Mongkolsuk, P. and L. Manoch. 2009. Morphology and Anatomy of Lichen Family Parmeliaceae at Phu Hin Rongkla National Park. Journal of Microscopy Society of Thailand. 23(1): 20-24.

Noicharoen, K., Polyiam, W., Boonpragob, K., Elix, J. A. and Wolselay, P. A. 1999. New species ofPamotrema and Relicina (Ascomycota, Parmeliaceae) From Thailand. Mycotaxon, 71: 111-127.

204322

Your IP: 34.204.168.209
2020-06-06 11:21
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

çeviri malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat türkiye şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum zeynel eroğlu medyum aşk büyüsü metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik mekjoy seo seo kursu adıyaman tütünü çelikhan tütünü sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop istanbul izmir evden eve nakliyat depolama viagra fiyatı cialis fiyat