รศ. พชร มงคลสุข    

Assoc. Prof. Pachara Mongkolsuk

 

หัวหน้างานวิจัยอนุกรมวิธานไลเคน

นักวิจัย (อนุกรมวิธานไลเคน)

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด: วท.ม. (โรคพืช)

 

02-3108395

pm-tamrapap@ru.ac.th

ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่


หนังสือ

พชร มงคลสุข และสัญญา มีสิม. 2555. ไลเคนวงศ์ฟิสเซียซิอิในประเทศไทย. โรงพิมพ์โนเบิ้ลพริ้นต์ กรุงเทพฯ 186 หน้า

พชร มงคลสุข และวสันต์ เพิงสูงเนิน. 2555. ไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ศิลปกรรมตามธรรมชาติ. โรงพิมพ์โนเบิ้ลพริ้นต์ กรุงเทพฯ 195 หน้า

 

บทความวิจัย (research article) และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

Poengsungnoen, V., Manoch, L., Piasai, O., Sangvichien, E., Boonprakob, K. and Mongkolsuk, P. 2015. Diversity of the lichen family Graphidaceae in mangrove forest, Chantaburi province. Proceeding of the 8thAMC and the 32nd MST annual conference.

Buaruang, K., Meesim, S., Nirongbut, P., Phokaeo, S., Boonpragob, K., Mongkolsuk, P & Pradeep, D. 2014. Parmeliaceae (lichenized Ascomycota) lichens in Thailand: The genus Bulbothrix. The 10th International Mycological Congress: 344.

Buaruang, K. and Mongkolsuk, P. 2014. Hypotrachyna (Lichenized Ascomycota) in Phuluang Wildlife sanctuary, Loei province. The 40th Congress on Science and Technology of Thailand.

Sodamuk, M. & Mongkolsuk, P. 2014. Lichen in mangrove forest at Koh Rua Sri, Trat province in the eastern, Thailand. The 40th Congress on Science and Technology of Thailand.

Sodamuk, M., Mongkolsuk, P., Sangvichien, E., buaruang,. K & Piasai, O. 2014. Lichens on Rhizophora apiculata Blume in mangrove forest of Trat Province Thailand. The 10th International Mycological Congress: 794.

Sriwongkorakot, N & Mongkolsuk, P. 2014. Foliicolous lichen in mangrove forest at Koh Rua Sri, Trat province in the eastern, Thailand. The 40th Congress on Science and Technology of Thailand.

Meesim, S., Mongkolsuk, P., Boonpragob, K., Buaruang, K., Kalb, K. and Manoch, L. 2011. Crustose and Placoid Physciaceae (Lichenized Ascomycota) in Thailand. 37th Congress on Science and Technology of Thailand.

Sriprang, V., Mongkolsuk, P., Manoch, L., Papong, K. and  Kalb, K. 2011. Biodiversity of Discolichens at Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province. 37th Congress on Science and Technology of Thailand.

Vongshewarat, K., Mongkolsuk, P. and Boonpragob, K. 2011. Biodiversity and Ecological Aspects of Laurela(Trypetheliaceae, Pyrenulales) in North and Northern parts of Thailand. 37th Congress on Science and Technology of Thailand.

พชร มงคลสุข, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักดิ์ วงชีวรัตน์, ชัยณรงค์ ดูดดื่ม, นาถวิดา ดวงผุย, วสันต์ เพิงสูงเนิน, วราภรณ์ ศรีปรางค์, สัญญา มีสิม, สิทธิพร ปานเม่น และ มัตติกา โสดามุข. 2556. ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 5 (ฉบับพิเศษ): 19-30.

พชร มงคลสุข. 2555. ราไตรโคเดอร์มา กลุ่มไตรโคเดอร์มา. วารสารรามคำแหง 29 (ฉบับพิเศษ): 573-584.

พชร มงคลสุข. 2555. การผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค. วารสารรามคำแหง 29 (ฉบับพิเศษ): 263-631.

มัตติกา โสดามุข และ พชร มงคลสุข. 2553. ไลเคนวงศ์เพอทูซาเรียซิอิที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (24-26 มีนาคม 2553) ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

วราภรณ์ ศรีปรางค์ และ พชร มงคลสุข. 2553. ไลเคนแบบแผ่นจาน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 (24-26 มีนาคม 2553) ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

วสันต์ เพิงสูงเนิน, พชร มงคลสุข, กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ เลขา มาโนช. 2553. ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 (24-26 มีนาคม 2553) ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

สัญญา มีสิม และ พชร มงคลสุข. 2553. การศึกษาครัสโตสไลเคนวงศ์ฟีสเซียซิอิในประเทศไทย. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 (24-26 มีนาคม 2553) ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

สัญญา มีสิม และ พชร มงคลสุข. 2553. โฟลิโอสไลเคนวงศ์ฟาเซียซิอิ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 (24-26 มีนาคม 2553) ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่.

กวินนาถ บัวเรือง, พชร มงคลสุข และ เลขา มาโนช. 2552. ความหลากหลายทางชีวภาพ และสารทุติยภูมิของไลเคนในวงศ์พาร์มีเลีย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 (17-20 มีนาคม 2552)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.

จุทามาศ พระภูจำนงค์, พชร มงคลสุข, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง และชัยณรงค์ ดูดดื่ม. 2552. ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลไลเคนบนหิน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง. บทคัดย่อ: การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (15-17 ต.ค. 2552) ณ เดอะ ไทส์ รีสอร์ท (หาดบางแสน) จ.ชลบุรี.

วราภรณ์ ศรีปรางค์, พชร มงคลสุข, ขจรศักดิ์ วงค์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง และชัยณรงค์ ดูดดื่ม. 2552. ไลเคนแบบแผ่นจาน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย. บทคัดย่อ: การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (15-17 ต.ค. 2552) ณ เดอะ ไทส์ รีสอร์ท (หาดบางแสน) จ. ชลบุรี.

วสันต์ เพิงสูงเนิน, พชร มงคลสุข, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, วินนาถ บัวเรือง และชัยณรงค์ ดูดดื่ม. 2552. ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย.บทคัดย่อ: การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (15-17 ต.ค. 2552) ณ เดอะ ไทส์ รีสอร์ท (หาดบางแสน) จ. ชลบุรี.

สัญญา มีสิม, พชร มงคลสุข, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง และชัยณรงค์ ดูดดื่ม. 2552. ไลเคนแบบแผ่นใบและพลาคอยด์ของวงศ์ฟิสเซีย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย. บทคัดย่อ: การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (15-17 ต.ค. 2552) ณ เดอะ ไทส์ รีสอร์ท (หาดบางแสน) จ. ชลบุรี.

กวินนาถ บัวเรือง, กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ พิบูลย์ มงคลสุข. 2551. สารไลเคนในวงค์พาร์มีเลีย ที่พบ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (3 ต.ค.-2 พ.ย. 2551) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, วาสนา เชื้อสุข และ สรินทิพย์ มุ่งสุงเนิน. 2550. ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนบนเกาะแสมสารและเกาะคราม. เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน (ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์). การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะ และทะเลไทย เขาหมาจอ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

พิบูลย์ มงคลสุข. 2550. รอบรู้เรื่องโรคพืช วารสารรามคำแหง 24 (1): 78-85.

พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, จุฑารัตน์ สุจริตธุระการ, วราภรณ์ ไชยบุตร, จุฑามาส พระภูจํานงค์, ชนนิกานต์ ตัญยะกุล, สัญญา มีสิม, พรเพ็ชร พรพรม, นาถวิดา ดวงผุย และ สิทธิพร ปานเม่น. 2550. ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33.

กวินนาถ บัวเรือง, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค หอมจันทร และ ขจรศักดิ์ วงศชีวรัตน. 2549. อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของมหไลเคนบนพรรณไม ณ อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32.

จุฑามาศ พระภูจํานงค, ณัฐสุรางค หอมจันทร, พิบูลย์ มงคลสุข และกวินนาถ บัวเรือง. 2549. ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลไลเคนบนหินที่พบ ณ อุทยานแหงชาติภูหินร่องกล้า ในประเทศไทย (และเสนอแบบบรรยาย). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32.

นาถวิดา ดวงผุย, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค หอมจันทร, ขจรศักดิ์ วงศชีวรัตน และกวินนาถ บัวเรือง. 2549. ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศอูสเนียซิอิ ณ อุทยานแหงชาติภูหินรองกล้าประเทศไทย (และเสนอแบบบรรยาย). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32.

พิบูลย์ มงคลสุข. 2549. การศึกษาความหลากหลายของไลเคน โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง  วารสารรามคำแหง 23 (4): 225-231.

พิบูลย์ มงคลสุข. 2549. การศึกษาเบื้องต้นของราคล้าย Pennicillium citrinum Thom. และการควบคุมราสาเหตุโรคพืชบางชนิดในห้องปฎิบัติการ  วารสารรามคำแหง 23 (3): 379-386.

พิบูลย์ มงคลสุข. 2549. ลักษณะอาการของโรคดอกจุดสนิมของหวายมาดามปอมปาดัวร์ และหวายลูกผสม  วารสารรามคำแหง 23 (2) : 85-94.

วันพุธ หงษาชาติ, วสันต์ เพิงสูงเนิน และพิบูลย มงคลสุข. 2549. ปฏิกิริยาต่อต้านราสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการของสารสกัดหยาบของไลเคนบางชนิดจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32.

สัญญา มีสิม, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค หอมจันทร และ กวินนาถ บัวเรือง. 2549. ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ ฟสเซียซิอิ ณ อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32.

สิทธิพร ปานเม่น, ณัฐสุรางค หอมจันทร และ พิบูลย์ มงคลสุข. 2549. ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศคลาโดเนียซิอิ ณ อุทยานแหงชาติภูหินร่องกล้า ประเทศไทย (และเสนอแบบบรรยาย). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32.

กวินนาถ บัวเรือง, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, จุฑารัตน์ สุจริตธุระการ, ขวัญเรือน พาป้อง, นิมิตร โอสถานนท์, และมนตรี แสงลาภเจริญกิจ. 2548. ไลเคนที่พบทั่วไป บนเกาะครามและเกาะแสมสาร. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31.

พิบูลย์ มงคลสุข. 2548. เรียนรู้เรื่องไลเคน. วารสารรามคำแหง 22 (3):9-27.

พิบูลย์ มงคลสุข. 2548. ไลเคนสกุล Heterodermia  ที่พบในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และอุทยานแห่งชาติบางแห่งของประเทศไทย วารสารรามคำแหง 22 (4): 204-230.

กวินนาถ บัวเรือง, นฤมล มีศรีเรือง, วาสินี วิมลสุข, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และเอก แสงวิเชียร. 2547. พิพิธภัณฑ์ไลเคน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงประเทศไทย. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30.

กวินนาถ น้อยเจริญ, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และเอก แสงวิเชียร. 2546. การแพร่กระจายและนิเวศของไลเคนแบบแผ่นใบ (foliose) และแบบเส้นสาย (fruticose) ที่พบ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29.

กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และเอก แสงวิเชียร. 2546. ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (และเสนอแบบบรรยาย). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29.

ขวัญเรือน พาป้อง, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และเอก แสงวิเชียร. 2546. นิเวศวิทยา และการแพร่กระจายของไลเคนบนใบไม้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29.

จุฑารัตน์ สุจริตธุระการ, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และเอก แสงวิเชียร. 2546. อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (และเสนอแบบบรรยาย). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29.

ขวัญเรือน พาป้อง, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และ เอก แสงวิเชียร. 2545. การศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนบนใบไม้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (และเสนอแบบบรรยาย). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28.

จุฑารัตน์ สุจริตธุระการ, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และเอก แสงวิเชียร. 2545. อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28

รัชฏา น้อยเจริญ, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และ เอก แสงวิเชียร. 2545. อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนแบบแผ่นใบ (foliose) และแบบเส้นสาย (fruticose) ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (และเสนอแบบบรรยาย). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28.

ชนนิกานต์ ตัณยะกุล, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และ เอก แสงวิเชียร. 2544. อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของดิสโคไลเคนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (นำเสนอแบบบรรยาย). การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27.

ฐิติพร ภู่ปราง, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. 2540. ต่อเชื้อแซนโทโมแนส ซิโตร ที่แยกได้จากสามแห่งในประเทศไทย วารสารรามคำแหง 6(4): 57-66.

นาลิน ภมรพล, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. 2540. กราฟิดส์ : ศิลปกรรมธรรมชาติของไลเคนบนเปลือกไม้ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23.

วิไลรัตน์ ขำทิม, พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. 2540. ดิสโคไลเคนจากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และเขตป่าภูตีนสวนทราย การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทศโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23.

พิบูลย์ มงคลสุข, กัณฑรีย์ บุญประกอบ และณัฐสุรางค์ หอมจันทร์. 2539. การรวบรวมสายพันธ์ในไลเคน ณ ป่าภูตีน-สวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย การประชุมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22.

พิบูลย์ มงคลสุข, ณัฐสุรางค์ หอมจันทร์ และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. 2538. การเก็บรวบรวม และการจำแนกสายพันธุ์ไลเคนในเขตป่าภูตีน สวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย การประชุมวิชาการประจำปี ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

พิบูลย์ มงคลสุข. 2526. ความสามารถทำให้เกิดโรคของเชื้อสาเหตุดอกจุดสนิมบนกล้วยไม้หวายปอมปาดัวร์ที่แยกได้ 4 แหล่ง วารสารโรคพืช 3(1): 21– 28.

พิบูลย์ มงคลสุข. 2525. การศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับเพาะเห็ดนางรมในถุงพลาสติก วารสารรามคำแหง 8(10): 116 – 123.

พิบูลย์ มงคลสุข และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. 2523. โรคแดงเกอร์ของมะนาวใกสิกร  53(3): 199 – 205.

พิบูลย์ มงคลสุข และอรณิต ตาปนานนท์. 2523. คุณสมบัติบางประการของเชื้อสาเหตุโรคแดงเกอร์ของส้ม วารสารรามคำแหง 7(1): 91 – 100.

พิบูลย์ มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ. 2522. ผลของยาฆ่าราและปฏิชีวนะสารบางชนิดต่อเชื้อแซนโทโมแนส ซิไตร ที่แยกได้จากสามแห่งในประเทศไทย. วารสารรามคำแหง 6: 57-66.

Lücking, R., Johnston, M.K., Aptroot, A., Kraichak, E., Lendemer, J.C., Boonprakob, K., Cáceres, M.E.S., Ertz, D., Ferraro, L.I., Jia, Z., Kalb, K. Mangld,  A., Manoch, L., Mercado-Díaz, J.A., Moncada, B., Mongkolsuk, P.,Papong, K.B., Parnmen, S., Peláez, R.N., Poengsungnoen, V., Plata, E.R., Saipunkaew, W., Harrie J.M., Sipman, J., Sutjaritturakan, J., Broeck, D.V.D., Konrat, M.V.,Weerakoon, G.,Lumbsch, H.T. 2014. One hundred and seventy five new species of Graphidaceae: closing the gap or a drop in the bucket? Phytotaxa, 189(1): 007-038.

Poengsungnoen, V., Manoch, L., Mongkolsuk, P., Boonprakob, K., Parnmen, S., Lücking, R., Tehler, A. & Lumbsch, H.T. 2014. Phylogenetic analysis reveals two morphologically unique new species in the genera Astrochapsa and Nitidochapsa (Lichenized Ascomycota: Graphidaceae). Phytotaxa 189(1): 268-281.

Poengsungnoen, V., Manoch, L., Mongkolsuk, P., Boonprakob, K.,Parnmen, S., Lücking, R., Tehler, A. & Lumbsch, H.T. 2014. Phylogenetic analysis reveals two morphologically unique new species in the genera Astrochapsa and Nitidochapsa (Lichenized Ascomycota: Graphidaceae). Phytotaxa 189(1): 268-281.

Poengsungnoen, V., Manoch, L., Mongkolsuk, P. & Kalb, K. 2014. New species of Graphidaceae from Loei province Thailand. Phytotaxa 189(1): 255-267.

Mongkolsuk, P. and Meesim, S. 2012. Biodiversity of Lichen Family Physciaceae (Lichenized Ascomycota) in Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province, Thailand. Ramkhamhaeng Research Journal 15(1): 69-83.

Mongkolsuk, P., Meesim, S., poengsungnoen, V. and Kalb, K. 2012. The lichen family Physciaceae in Thailand-I. The genus Pyxine. Phytotaxa 59: 32-54.

Parnmem, S., Rangsiruji, A., Mongkolsuk, P., Boonprakob, K., Nutakki, A. and Lumbsch, H.T. 2012. Using Phylogenetic and Coalescent Methods to Understand the Species Diversity in the Cladia aggregate Complex (Ascomycota, Lecanorales). PLOS ONE 7(12): 1-15.

Mongkolsuk, P., Buaruang, K., Polyium, P., Vongchewarat, K., Phokaeo, S., Seeiam, D., Nirongbut, P., Sangwisut, T. and Sodamuk M. 2011. Lichens in Mangrove Forest at Ban Pak Klong Num Chiew, Muang District, and Black Sand Beach Laem Ngob District, Trat Province.

Poengsungnoen, V., Boonpragob, K., Manoch, L., Kalb, K. and Mongkolsuk, P. 2011. Diversity, Ecology and Secondary metabolite of Lichen Family Graphidaceae at Phu Luang Wildlife sanctuary, Loei Province.

Buaruang, K., Manoch,  L. and  Mongkolsuk, P. 2010. Biodiversity of Parmeliaceae at Phu Luang wildlife sanctuary, their secondary metabolites and bioactivities against some plant pathogenic fungi. IMC 9 The Biology of Fungi. 1-6 August 2010. Edinburgh, UK.

Buaruang, K., Mongkolsuk, P. and Manoch, L. 2009. Biodiversity and Secondary metabolites of Lichen Family Parmeliaceae from Phu Luang Wildlife Sanctuary, Loei Province. The Proceeding of  47th  Kasetsart University Annual Conference. 521-527.

Buaruang, K., Mongkolsuk, P. and Manoch, L. 2009. Morphology and Anatomy of Lichen Family Parmeliaceae at Phu Hin Rongkla National Park. Journal of Microscopy Society of Thailand . 23(1): 20 -24.

Mongkolsuk, P., Manoch, L.,  Buaruang, K, Poengsuangnoen, V. and Siripong, P. 2009. The Effect of tropical Lichen Extract to Inhibit Growth of Rice Sheath Blight and Other Plant Pathogenic Fungi. The Proceeding of 47th  Kasetsart University Annual Conference. 521-527.

Mongkolsuk, P., Poengsuangnoen, V.,  Buaruang, K., and Siripong, P. 2009. In Vitro  Effect Some Lichen Extract to Inhibit Growth of Rusty Spot Plant Pathogenic Fungus of Dendrobium Cutting Flowers in Thailand. The 9th National Plant Protection Conference.

Rangsiruji, A., Parnmen, S., Buaruang, K., Mongkolsuk, P. and Boonpragob, K. 2009. Molecular phylogenetics of the Parmeliaceae and allied families (Ascomycota) in the north and northeast of Thailand. การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16. สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 321-325.

Ahti, T., Parmem, S. and Mongkolsuk, P. 2008. The new species of Cladonia from Thailand. Sauteria, 15: 15-19.

Buaruang, K., Rangsiruji, A., Parnmen, S., Mongkolsuk, P. and Boonpragob, K. 2008. Analysis of morphological and chemical data of lichens in the family Parmeliaceae in Thailand. The 6th IAL Symposium and Annual ABLS Meeting. Asilomar, Pacific Grove, California, USA.

Parmen, S., Rangsiruji, A., Mongkolsuk, P. and Ahti, T. 2008. Phylogenetics of Lichen in the Genus Cladonia(Cladoniaceae) in Northern and Northeastern Thailand. Sauteria, 15: 385-402.

Mongkolsuk, P., et al. 2007. Biodiversity of Lichens  at  Phu  Hin  Rongkla National Park.  33rd Congress on Science and Technology of Thailand.   

Baruang, K., Boonpragob, K., Monkolsuk, P. and Homchantara, N. 2006. Distribution and ecological aspects of some macrolichens at Khao yai national park and Phi hin rong kla national park (Oral presentation). The Eleventh Biological Sciences Graduate Congress. Chulalongkorn University, Bangkok.

Buaruang, K., Mongkolsuk, P., Homchantara, K., and Vongshewarat, K. 2006. Study on Taxonomy and Ecology of Macrolichen at Phu Hin Rong Kla National Park. Proceeding of the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT32). 10 – 12 October 2006, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

Dangphui, N., Mongkolsuk, P., Homchantara, N., Vongchewarat, K., and  Buarueng, K. 2006. Biodiversity of the Lichen Family Usneaeceae at Phu Hin Rong Kla National Park, Thailand. Proceeding of the 32rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT32). 10-12 October 2006, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

Hongsachat, W., Poengsuangnoen, V. and Mongkolsuk, P. 2006. In vitro Antifungal Activity Against Plant Pathogenic Fungi of Crude Extracts of Some Lichens from Phu Hin Rongkla National Park.  32rd Congress on Science and Technology of Thailand.

Meesim, S., Mongkolsuk, P., Homchantara, N. and Buarueng, K. 2006. Biodiversity of the Lichen Family Physiaceae at Phu Hin Rongkla National Park.  32rd Congress on Science and Technology of Thailand.

Parnmen, S., Homchantara, N. and Mongkolsuk, P. 2006. Biodiversity of the Lichens Family Cladoniaceae at Phu Hin Rongkla National Park.  32rd Congress on Science and Technology of Thailand.

Parnmen, S., Monkolsuk, P., Homchantara, N. and Rangsriruji, A. 2006. Molecular systematics of the Lichen Genus Cladonia (Cladoniaceae) in Northern and Northeastern Thailand (Oral presentation). The Eleventh Biological Sciences Graduate Congress. Chulalongkorn University, Bangkok.

Phraphuchamnong, C.,  Homchantara, N., Mongkolsuk, P. and Buaruang, K. 2006. Biodiversity of Micro – Saxicolous Lichens  at  Phu  Hin  Rongkla National Park.  32rd Congress on Science and Technology of Thailand.

Buaruang, K., Boonpragob, K., Mongkolsuk, P., Homchantara, N. and Sangvichien, E. 2005. Distribution and ecological aspects of foliose and fruticose lichens at Khao yai national park. Book of Abstracts of the 5th IAL Symposium. University of Tartu, Estonia.

Sangvichien, E., Homchantara, N., Mongkolsuk, P. and Boonpragob, K. 2000. Lichen research in Thailand. Mycologist 14(4): 151-152.

Khamthim, W., Mongkolsuk, P. and Boonpragob, K. 1999. Study in Taxonomy and Distribution of Lichen Family Lecanoraceae in Thailand. Research Reports on biodiversity in Thailand.

Pooprang, T., Boonpragob, K. and Mongkolsuk, P. 1999. Systematic Study of the Lichen Family Parmeliaceae in Thailand. Research Reports on Biodiversity in Thailand.

Vongshewarat, K., McCarty, P.M. Mongkolsuk, P.and boonpragob, K. 1999. Additions to theLichen Flira of Thailand Mycotoxon LXX: 227-236.

Vongshewarat, K., Mongkolsuk, P. and Boonpragob, K. 1999. Study on taxonomy and Ecology of the lichen family Trypetheliaceae in Thailand, Research Reports Biodiversity in Thailand.

Mongkolsuk, P., Boonpragob, K., Homchantara, N. and Boonchai, W. 1996. Diversity of Lichebs at Queen Sirikit Botanic Garden, Mae Rim, Chiang Mai. Botanical Garden Organization Newsletter 4:13-22. 

204332

Your IP: 34.204.168.209
2020-06-06 12:18
Visitors Counter

Lichen Research Unit, Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Hua Mark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

Tel. 02-3108395, E-mail: lichenramk@gmail.com

CC BY-NC-SA 4.0

çeviri malatya oto kiralama parça eşya taşıma şehirler arası nakliyat istanbul bursa şehirler arası nakliyat türkiye şehirler arası nakliyat malatya oto kiralama ofis taşıma ofis taşımacılığı evden eve nakliyat büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum zeynel eroğlu medyum aşk büyüsü metal galvanizli sac paslanmaz sac metal hrp sac paslanmaz çelik mekjoy seo seo kursu adıyaman tütünü çelikhan tütünü sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop istanbul izmir evden eve nakliyat depolama viagra fiyatı cialis fiyat